Podmienky súťaže:


1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3497/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Podmienky súťaže (ďalej len "podmienky").

Cieľom súťaže je vytvorenie tématického grafického návrhu exteriéru na nové Zubačky vo Vysokých Tatrách (ďalej len „Tatranská železnica“), a tak poukázať na symbiózu prírody Vysokých Tatier a vlakovej dopravy.


2. Trvanie súťaže a miesto jej  konania:

Súťaž sa uskutoční v čase od 20. 3. 2019 do 21. 4. 2019. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.


3. Účastníci súťaže:

Do súťaže podľa týchto podmienok sa môžu zapojiť akékoľvek z nasledovných fyzických alebo právnických osôb (ďalej len „Účastník súťaže“), ktoré splnia podmienky účasti v súťaži:

  • fyzické osoby jednotlivci (autori) alebo skupiny fyzických osôb (spoluautori), ktoré vytvorili zasielaný grafický návrh jednotiek a ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a sú staršie ako 15 rokov,
  • právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré majú z autorom alebo spoluautormi zasielaného grafického návrhu jednotiek uzatvorenú licenčnú zmluvu na použitie diela, a to vrátane základných alebo stredných umeleckých škôl, ktoré sú Ministerstvom školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a im blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), ako aj  všetky osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.


4. Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže zašle Usporiadateľovi e-mailom na sutaz@remove-this.slovakrail.sk grafický návrh (koncept piatich grafík) pre päť (5) nových Tatranských ozubnicových elektrických jednotiek Usporiadateľa (ďalej len „jednotka“). Nákres jednotiek potrebný pre vypracovanie grafického návrhu zverejní Usporiadateľ spolu s oznámením o vyhlásení súťaže. Pre zaradenie do súťaže musí Účastník súťaže zaslať grafický návrh pre každú jednu z piatich jednotiek, pričom jednotlivé grafické návrhy musia medzi sebou súvisieť a spoločne vytvárať jednotnú tvár Tatranskej železnice.

Zaslané grafické návrhy musia pre zaradenie do vyhodnotenia súťaže spĺňať nasledovné podmienky:

  • musí ísť o koncept piatich grafík – jedna grafika pre jednu ucelenú jednotku, pričom grafický návrh by mal v sebe niesť symboly Vysokých Tatier,
  • jednotlivé grafiky musia medzi sebou súvisieť a spoločne vytvárať jednotnú tvár Tatranskej železnice,
  • na grafický návrh, je možné použiť najviac 4 farby, kde jedna z nich už je daná, a to  podkladová červená RAL 3020,
  • grafický návrh by mal zapadnúť do dizajnu vlakov Usporiadateľa (zachovaním hlavnej farby RAL 3020),
  • grafický návrh by mal byť vo formáte jpg alebo dxf (pohľady na vozidlo zo všetkých strán),
  • víťazný grafický návrh sa premietne na jednotky formou nástreku, preto je potrebné mať na zreteli, že jemné linky či zložité tvary nebude možné realizovať.

Usporiadateľom vymenovaná odborná porota po skončení súťaže vyberie víťazný grafický návrh a Usporiadateľ prostredníctvom svojej Facebookovej stránky a webu ZSSK zverejní meno a priezvisko víťazného autora/spoluautorov resp. obchodné meno/názov víťaznej právnickej osoby. Víťazný grafický návrh sa premietne formou nástreku na nové jednotky Usporiadateľa a stane sa tak na niekoľko rokov súčasťou malebnej tatranskej prírody.  

Zaslaním e-mailu s grafickým návrhom jednotiek Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas zo svojou účasťou v súťaži podľa týchto podmienok, súhlas so znením jej podmienok bez výhrad ako aj s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa týchto podmienok. Súčasne s tým Účastník súťaže zaslaním grafického návrhu jednotiek udeľuje Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov bezodplatne výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na použitie diela (t.j. grafického návrhu jednotiek) formou nástreku na nové jednotky. Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom zaslaného grafického návrhu, resp. má vypriadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s týmto grafickým návrhom alebo akoukoľvek jeho časťou. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.


5. Výber víťazného návrhu a informovanie o ňom:

Odborná porota menovaná Usporiadateľom vyberie päť grafických návrhov jednotiek, ktoré postúpia do užšieho výberu (ďalej len „postupujúce grafické návrhy“) v sídle Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava v deň uvedený v zverejnenom oznámení o vyhlásení súťaže, t. j. 26.4.2019. V ten istý deň Usporiadateľ na svojej Facebookovej stránke zverejní postupujúce grafické návrhy. Z postupujúcich grafických návrhov následne odborná porota dňa 8.5.2019 vyberie v sídle Usporiadateľa víťazný návrh grafický návrh.

Účastníka súťaže, ktorý zaslal Usporiadateľovi víťazný grafický návrh bude kontaktovať zamestnanec Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. v priebehu 10 pracovných dní odo dňa vybratia víťazného grafického návrhu odbornou porotou.

Účastník súťaže bude tiež informovaný o víťazstve v súťaži aj prostredníctvom postu na Facebookovej stránke Usporiadateľa, v ktorom bude víťazný grafický návrh jednotiek označený spolu s menom a priezviskom víťazného autora/spoluautorov resp. obchodným menom/názov víťaznej právnickej osoby.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia podmienok alebo v prípade, že sa ukáže, že tento nemal vysporiadané osobnostné a majetkové práva súvisiace so zaslaným grafickým návrhom jednotiek.


6. Výhra pre účastníkov súťaže:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá Účastníkovi súťaže, ktorý zaslal víťazný graficky návrh výhru, ktorou je jeden prenosný preukaz MAXI KLASIK umožňujúci neobmedzené cestovanie vlakom po Slovensku po dobu jedného roka.  

Cenu podľa týchto podmienok poskytuje Usporiadateľ.


7. Informovanie Účastníkov súťaže o získaní výhry a prevzatie výhry:

Účastník súťaže, ktorý zaslal víťazný graficky návrh  bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry podľa bodu 5. týchto podmienok, ako aj prostredníctvom postu na Facebookovej stránke Usporiadateľa, ako aj webu ZSSK. Účastník súťaže, ktorý zaslal víťazný graficky návrh je oprávnený si prevziať výhru osobne v lehote 1 mesiaca odo dňa vybratia víťazného grafického návrhu, alebo mu bude v tejto lehote doručená poštou na adresu, ktorú Účastník súťaže za týmto účelom Usporiadateľovi oznámil, ak sa Usporiadateľ s Účastníkom súťaže nedohodnú inak.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre získanie výhry boli splnené alebo nie.

Ak účastník súťaže, ktorý zaslal Usporiadateľovi víťazný grafický návrh neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra vo forme  prenosného preukazu MAXI KLASIK prepadáva.


8. Osobné údaje:

Účasť v súťaži si vyžaduje, aby Účastníci súťaže udelili Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre riadne uskutočnenie súťaže. Bez udelenia súhlasu podľa predchádzajúcej vety Usporiadateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníkov súťaže na účely súvisiace s jej uskutočnením. Každý Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, kontakt (e-mail, telefón) môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom uskutočnenia súťaže (napr. realizácia súťaže, výber víťazného grafického návrhu a informovanie o ňom, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa podľa podmienok uvedených na nasledovnom linku: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/podmienky-ochrany-sukromia-pre-zakaznikov.html.

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vykonaním tejto súťaže bude Usporiadateľ spracúvať na účely realizácie tejto súťaže, výberu víťazného grafického návrhu jednotiek a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania Účastníka súťaže, ktorý zaslal Usporiadateľovi víťazný grafický návrh, prípadne na propagáciu súťaže, ako aj poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na priebehu súťaže a odovzdaní výhry, ako sú napr. členovia odbornej poroty a pod. v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah poskytovaných osobných údajov bude uvedený v zverejnenej súťaži. Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnosti spracúvania osobných údajov Usporiadateľom súťaže nájdete tu: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/podmienky-ochrany-sukromia-pre-zakaznikov.html.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať  a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník súťaže dáva svojou účasťou v súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s uskutočnením súťaže  a odovzdania výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách Usporiadateľa bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.


9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Účastník súťaže, ktorý zaslal Usporiadateľovi víťazný grafický návrh nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže tiež berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.


10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže, na zrušenie súťaže, na zmenu dĺžky trvania súťaže, najmä, ale nie výlučne, podmienok účasti v súťaži alebo dátumu uskutočnenia výberu víťazného grafického návrhu. Zmenu týchto podmienok Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými  Účastníkmi súťaže alebo nepravdivými vyhláseniami urobenými Účastníkmi súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmito podmienkami oboznámiť na tejto stránke Usporiadateľa. 
Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito podmienkami.

Bratislava 25. 04. 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

 

^ Hore