ĎALŠIE SLUŽBY A POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Železničná spoločnosť Slovensko na tejto stránke zverejňuje informácie o vybraných službách a povinné údaje.

1. Analytická činnosť zamestnancov

Železničná spoločnosť Slovensko, sekcia riadenia prevádzky, spracováva analýzy, rozbory a štatistiky súvisiace s jazdou vlakov osobnej dopravy, ktoré sú požadované aj pre potreby poisťovní, znalcov, orgánov činných v trestnom konaní v oblasti šetrenia nehodových a mimoriadnych udalostí.

Za služby a spracovanie informácií na požiadanie pre externých žiadateľov účtuje Železničná spoločnosť Slovensko v zmysle cenového výmeru č. 1/2013 – SeRRP poplatok vo výške 60,00 € s DPH za jednu hodinu výkonu analytickej činnosti zamestnanca sekcie (v poplatku nie sú zahrnuté aj náklady na energiu a materiál).

2. Výroba tepla, rozvod tepla

Železničná spoločnosť Slovensko vykonáva regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím (povolenie č. 2005T 0017) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), a preto sa na ňu vzťahujú povinnosti regulovaného subjektu voči úradu vyplývajúce zo zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Na tejto stránke zverejňujeme informácie podľa zákona.

  • rozhodnutia ÚRSO - maximálne ceny tepla pre odberné miesta

Rozhodnutie ÚRSO 0031 2015 T

Rozhodnutie ÚRSO 0045 2017 T

  • štandardy kvality dodávky tepla

Vyhláška ÚRSO  277/2012
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018

3. Služby pre externých audítorov 

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vypracováva každoročne účtovnú závierku, ktorú je v súlade s §19 zákona č..431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná overovať audítorom. V zmysle  zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších zmien a doplnkov, uskutočňujú audítori spoločnosti overenie účtovnej závierky ku koncu roka. Rovnakú povinnosť majú po splnení potrebných podmienok aj audítori zmluvných partnerov ZSSK. Na účely auditu poskytujú dotknuté strany (banky) všetky požadované informácie audítorskej firme zodpovednej za overenie účtovnej závierky ZSSK. 

Naopak, naša spoločnosť zabezpečuje na požiadanie takisto potrebné údaje externým audítorským firmám. Za služby a spracovanie informácií pre externých audítorov účtuje Železničná spoločnosť Slovensko v zmysle cenového výmeru č.1/2006 SeFR  poplatok vo výške 59,251 € aj s DPH.

^ Hore