KURIÉR - ČO NIE JE MOŽNÉ PREPRAVIŤ

  • látky a predmety, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
  • predmety, ktoré svojimi rozmermi, hmotnosťou, úpravou nie sú vhodné na žiadanú prepravu so zreteľom na zariadenie alebo prevádzkové prostriedky,
  • nabité zbrane, nebezpečné látky a výbušniny, zápalné, samozápalné, jedovaté, rádioaktívne a žieravé látky,
  • živé zvieratá,
  • potraviny a iný tovar rýchlo podliehajúci skaze.

Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať obsah batožiny, ak sa domnieva, že sú v nej nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy.

^ Hore