Účely a právne základy spracúvania osobných údajov v ZSSK

Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovávania a príjemcoch OÚ

P.
č.

Účel
spracúvania

Právny základ
spracovateľskej činnosti

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória
príjemcov

1.

Výber zamestnancov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (Údaj o zmyslovej skupine dotknutej osoby z dôvodu posúdenia spôsobilosti na výkon funkcie)

10 rokov

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov

2.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno a)

3 roky

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov

3.

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave
Nariadenie ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (Údaj o zmyslovej skupine dotknutej osoby z dôvodu posúdenia spôsobilosti na výkon funkcie)
Zákon č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z.

70 rokov

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, ŽSR, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti

4.

Plnenie povinností zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Sociálna poisťovňa

5.

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

zdravotná poisťovňa

6.

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov(§ 229 až § 250),
Kolektívna zmluva

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, zariadenia poskytujúce rekondičné pobyty

7.

Zabezpečenie školení a vzdelávacích akcií zamestnancov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Nariadenie čl. 6 ods. 1 písmeno b)

10 rokov

školiace inštitúcie, obchodní partneri zabezpečujúci školenia (zazmluvnení dlhodobo alebo jednorazovo), kontrolné orgány

8.

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

školiaci subjekt, zamestnávateľ

9.

Evidencia brancov

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

50 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

-

10.

Plnenie daňových povinností

Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

10 rokov

daňový úrad

11.

Mzdová politika zamestnávateľa

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

50 rokov

zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS

12.

Bezpečnostné previerky a určenie osoby na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov po skončení platnosti previerky (záznamy z previerok), 1 rok po skončení vedenia zoznamu prevádzkovateľom (zoznam a evidencia oprávnených osôb na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami) resp.§ 20 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

Národný bezpečnostný úrad a orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, orgány činné v trestnom konaní

13.

Evidencia zamestnancov, vydávanie zamestnaneckých preukazov

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno f)

OÚ sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania, po ukončení účelu spracúvania OÚ je zabezpečená likvidácia OÚ

zamestnanci

14.

Zabezpečenie agendy realizácie zahraničných pracovných ciest – cestovné doklady, vstupné a tranzitné víza

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, medzinárodné zmluvy o vízovom styku
verejný záujem

5 rokov

orgány verejnej moci (MZV a EZ, zastupiteľské úrady tretích krajín, PZ SR, Letecký útvar MV SR), ubytovacie zariadenia, prepravné spoločnosti, pozývatelia na ZSC

15.

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

1 rok po ukončení

-

16.

Evidencia a správa cestovných výhod, vydávanie režijných preukazov

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno b) (Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme)

OÚ sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania, po ukončení účelu spracúvania OÚ je zabezpečená likvidácia OÚ

Policajný zbor, súdne orgány, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

17.

Spracovanie účtovných dokladov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, Centrálny register zmlúv

18.

Evidencia vydaných bezkontaktných čipových kariet so zákazníckou ponukou; výdaj a evidencia preukazov na bezplatnú prepravu

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 -  čl. 6 ods. 1 písmeno b)

10 rokov po ukončení

Policajný zbor, súdne orgány

19.

Predaj produktov a služieb (elektronicky predaných cestovných dokladov,..)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 -  čl. 6 ods. 1 písmeno b)

ukončenie spracúvania po 12 mesiacoch odo dňa uplatnenia zakúpeného cestovného lístka (archivácia 10 rokov odo dňa vystavenia)

Policajný zbor, súdne orgány

20.

Plnenie povinností železničného podniku v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 4, bod 4, odvolávka 4 na COTIF Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave, ktorý rieši žiadosti o návratok cestovného a náhrady škôd na prepravovaných veciach

10 rokov po ukončení

Policajný zbor, súdne orgány

21.

Vymáhanie cestovného a poplatkov v súlade s Prepravným poriadkom ZSSK, ktoré neboli dobrovoľne zaplatené

Zákon č. 514/2009 Z. z. o dopravene na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 2

10 rokov po ukončení

Policajný zbor, súdne orgány

22.

Exekúcie súvisiace s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa

Zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov

23.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb a ďalšie

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie komisie (ES) č. 1150/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS Vyhláška č. 171/2013 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie z 25. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

10 rokov po ukončení

Úradný vestník Európskej únie, Úrad pre verejné obstarávanie, iný oprávnený subjekt

24.

Príprava a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na UTZ

Zákon č. 513/2009 Z. z o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§102 ods. 1 písm. v), § 103 ods. 2, písm. i) bod 3., Vyhláška č.205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 32 ods. 9)

Registratúrny poriadok, evidencia o vydaní dokladov o odbornej spôsobilosti 5 rokov

Dopravný úrad, VÚZ BA , Regonik BA, J.Kondel IVKO Trnava, OKV s.r.o. Martin, Vagónka Ostrava, VÚD Žilina, VIPS Žilina, STROJZVAR Košice, ZSSK CARGO, EVPU Nová Dubnica

25.

Zlepšenie kvality služieb v oblasti komunikácie zamestnancov prvého kontaktu, riešenie opodstatnenosti zákazníckych podaní

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - Článok 6 Zákonnosť spracúvania, ods. 1 písmeno f) a par. 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

60 dní

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

26.

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku a zdravia, ako aj monitorovanie bezpečnosti železničnej prepravy

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - Článok 6 Zákonnosť spracúvania, ods. 1 písmeno f a par. 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

15 dní

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

27.

Monitorovanie, vykonávanie záznamu telefonických hovorov, uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami prevádzkovateľa a kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej z pracovnej elektronickej adresy

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - Článok 6 Zákonnosť spracúvania, ods. 1 písmeno f a par. 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

Uchováva Sprostredkovateľ - Telekom v zmysle zmluvy/podľa obsahu

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

28.

Monitorovanie dodržiavania bezpečnosti pri práci s informačnými technológiami

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - Článok 6 Zákonnosť spracúvania, ods. 1 písmeno f a par. 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

Registratúrny poriadok
Správa (administrácia)
5 rokov

zamestnanci, prípadná kontrola a audit

29.

Vybavovanie (riešenie) a evidencia súdnych sporov

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, Zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

10 rokov po ukončení súdneho sporu

účastníci konania, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, správne orgány, exekútori a iné oprávnené subjekty

30.

Plnenie povinností prevádzkovateľa pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

10 rokov po ukončení

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, zástupcovia zamestnancov, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iné oprávnené subjekty

31.

Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním podnetov fyzických osôb

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov EN STN 13 816 – Verejná osobná doprava v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady ES č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave
Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

10 rokov po ukončení

policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, poisťovne

32.

Plnenie povinností prevádzkovateľa v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu

10 rokov

Policajný zbor. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, vyšší územný celok a obec, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva, okresný úrad v sídle kraja

33.

Vedenie evidencie vstupov do priestorov prevádzkovateľa

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - Článok 6 Zákonnosť spracúvania, bod 1 písmeno f)

5 rokov

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

34.

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s objasňovaním nehôd, mimoriadnych a škodových udalostí pri prevádzkovaní dopravy na dráhach (ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO) vrátane preventívnej činnosti

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov

10 rokov po ukončení

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, zástupcovia zamestnancov, poisťovne, zdravotné poisťovne, orgány štátnej správy, obce, iné oprávnené subjekty (napr. ŽSR, ZSSK CARGO), Dopravný úrad, vyššie územné celky

35.

Vedenie a správa registratúry, ochrana RZ, preberanie, uloženie a vyradenie RZ po lehote uloženia

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., Registratúrny poriadok a registratúrny plán ZSSK,
Všetky legislatívne ustanovenia, zákony, vyhlášky a predpisy, ktoré upravujú lehotu uloženia záznamov, archivovania a vyradenia (účtovné, personálne, právne, stavebné apod.).

od 1 do 70 rokov v závislosti od druhu osobných údajov

likvidáciu vyradených registratúrnych záznamov zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť zabezpečujúca likvidáciu

36.

Vedenie evidencie kúpno-predajných zmlúv hnuteľného majetku alebo nehnuteľností a zmlúv o vecných bremenách a spracovanie faktúr v zmysle zmlúv

Zákon č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, katastrálny Zákon č. 162/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

účtovná evidencia majetku 10 rokov, doklady o nadobudnutí 5 rokov, základná dokumentácia nehnuteľností 5 rokov, pomocná dokumentácia k prevodu nehnuteľností 10 rokov

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Centrálny register zmlúv Úradu vlády SR

37.

Evidencia zmlúv, spracovanie faktúr na základe zmlúv, vypracovanie ďalších zmlúv vyplývajúcich z nájomných zmlúv

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5 rokov

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Centrálny register zmlúv Úradu vlády SR

38.

Vybavovanie podnetov fyzických osôb v rámci porušenia ustanovení Etického kódexu ZSSK

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno f)

10 rokov

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

39.

Evidencia a prešetrenie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

stanovená zákonom - § 12 zákona 307/2014 Z. z.

Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

40.

Poskytovanie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení č. 543/2002 Z. z., 747/2004 Z. z., 628/2005 Z. z., 207/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 145/2010 Z. z., 546/2010 Z. z., 204/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 382/2011 Z. z., 341/2012 Z. z., 340/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.

7 rokov

fyzické osoby, žiadatelia o poskytnutie informácií  v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

41.

Podpora, propagácia ZSSK, prehlbovanie záujmu verejnosti o cestovanie vlakom a ďalšie

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno a) - súhlas dotknute osoby (vyjadrený aj zapojením sa do súťaže)

5 rokov

klienti, potenciálni klienti, verejnosť

42.

Vydávanie časopisu

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - článok 85 v spojení s § 78 ods. 1 platného zákona o ochrane osobných údajov, t. j. akademický, umelecký alebo literárny účel - právnym základom spracúvania pre firemnú komunikáciu súvisiacu s pracovnou činnosťou dotknutých osôb
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - článok 6 bod 1 písm. f), t. j. oprávnené záujmy prevádzkovateľa - právnym základom spracúvania pre firemnú komunikáciu nesúvisiacu s pracovnou činnosťou dotknutých osôb
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - článok 6 bod 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby - firemná komunikácia, ktorá súvisí s organizovaním akcií pre deti zamestnancov

5 rokov

zamestnanci, klienti, potenciálni klienti, verejnosť

43.

Oslovovanie klientov a  potenciálnych klientov s ponukami nových, inovovaných, vylepšených  služieb. Marketingová stratégia, promo akcie, event marketing (školenia, konferencie, výstavy, gala a ďalšie)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 -  čl. 6 ods. 1 písmeno a)

5 rokov

zamestnanci, klienti, potenciálni klienti, verejnosť

44.

Predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním
terorizmu v zmysle Zákona
č.297/2008 Z. z.

Železničná spoločnosť Slovensko je povinnou osobou na základe ustanovení §5 zákona
č.297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu resp. od vykonania obchodnej operácie

finančná polícia, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány

45.

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III
Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018

Kapitola III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

46.

Evidencia a správa zlepšovacích návrhov

Zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) ...
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov
Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)  účinný od 1. 7. 2016    435/2001 Z.z. (aktualizované 12. 8. 2016)
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1. 7. 2002 (aktualizované 12. 8. 2016)
Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov    517/2007 Z.z. účinný od 1. 7. 2016 (aktualizované 12. 8. 2016)
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1. 2. 2008 (aktualizované 15. 8. 2016)
Zákon o ochranných známkach    506/2009  Z.z. účinný od 1. 7. 2016 (aktualizované 12. 8. 2016)
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach  účinná od 1. 1. 2010 (aktualizované 12. 8. 2016)

5 rokov

zamestnanci

47.

Zdieľanie informácií s verejnosťou

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - čl. 6 ods. 1 písmeno f)

5 rokov

-

48.

Evidencia a správa študentských prác (škôl, tém, školiteľov, študentov)

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)
Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)
Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
Zákon č. 6/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vysokých školách
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov

5 rokov

zverejnené:
systém Evidencia záverečných prác (EZP)
(http://ezp.truni.sk/ezp.)

^ Hore