Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia

Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné:

Prístup k vašim osobným údajom (podľa článku 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. takéto údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvania osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to možné),
 • dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia),
 • právo požadovať od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu),
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

ZSSK poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže ZSSK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu (podľa článku 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo, aby Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie podľa článku 17 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo, aby Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo podľa práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo, aby Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, ZSSK môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, ZSSK o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov (podľa článku 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať (podľa článku 21 Nariadenia)

V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) alebo oprávnený záujem (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) má dotknutá osoba tiež právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania ZSSK nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych záujmov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania  (podľa článku 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (podľa článku 7 Nariadenia)

V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Zároveň môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v podateľni ZSSK na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava počas pracovných dní v čase 08:00 – 14:00.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

^ Hore