Podmienky ochrany súkromia pre zákazníkov ZSSK

 

1. Ochrana vášho súkromia v našej spoločnosti

1. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky ochrany súkromia pre zákazníkov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ďalej aj ako „podmienky“) dopĺňajú naše informácie zverejnené na našej webstránke www.zssk.sk/gdpr a obchodné podmienky internetového obchodu a zákazníckeho konta Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., a bližšie vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame v rámci Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939 (ďalej len „my“) osobné údaje našich zákazníkov pri poskytovaní prepravných služieb.

2. Pri spracúvaní osobných  údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. To isté platí aj pre sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v súlade s našimi pokynmi.

3. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov pri poskytovaní prepravných služieb, môžete nás kontaktovať e-mailom na osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk.

4. Ďalšie podrobnosti spracúvania osobných údajov sa riadia dokumentmi ZSSK vždy v závislosti od vami zvolenej služby. 

5. Poskytnutie väčšiny osobných údajov, ktoré o  vás spracúvame, je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať prepravné služby našim zákazníkom;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich zákazníkov a iných osôb.

6. V prípadoch, kde je pre spracúvanie vašich osobných údajov  potrebný  váš súhlas,  je udelenie súhlasu úplne dobrovoľné, je teda iba na vašom zvážení, či nám poskytnete osobné údaje alebo či budete využívať naše služby bez obmedzenia, avšak bez možnosti využívania výhod ponúkaných v takýchto programoch.

7. V prípade, ak ste osobou mladšou ako 16 rokov, môžeme od vás požadovať vyplnenie veku a e-mailovej adresy, na ktorú vám automaticky pošleme rozsah požadovaných osobných údajov, ktoré budeme spracúvať a súčasne link, na ktorom nositeľ rodičovských práv a povinností vyjadrí súhlas so spracúvaním zaslaného rozsahu osobných údajov o vás.

2. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

1. Osobné údaje spracúvame vždy iba na základe legitímnych účelov a právnych základov predpokladaných právnymi predpismi. Konkrétny účel a právny základ spracúvania závisí vždy od služby, ktorú sa  rozhodnete využívať.

2. Naša spoločnosť má niekedy záujem použiť vaše osobné údaje na iný účel ako ten, pre ktorý ste nám ich poskytli, a to vtedy, ak tým sledujeme naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb. To však neznamená, že môžeme osobné údaje použiť na akékoľvek aktivity. V prípade, ak chceme použiť vaše osobné údaje, vykonávame test na zistenie, či nad našimi záujmami neprevažujú tie vaše alebo či by sme takýmto spôsobom nezasiahli do vašich základných práv a slobôd. Vo všeobecnosti využívame niektoré údaje na marketingové účely, a to zvyčajne vo forme zoznamu e-mailových adries, na ktoré posielame marketingové informácie a obchodné ponuky.

3. Napriek tomu, že robíme test primeranosti, môže sa stať, že ako dotknutá osoba máte dôvod namietať spracúvanie vašich osobných údajov v niektorej konkrétnej situácii. Na tieto účely môžete kedykoľvek poslať svoje námietky, ktorými sa budeme riadne zaoberať a v prípade, že na našej strane neexistujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami, slobodami, nebudeme pokračovať v tomto spracúvaní.

Účel

Právny základ
podľa GDPR

Požadované
údaje

Súvisiace
predpisy

Internetový predaj cestovných dokladov; zloženie záloh (predplatného) na budúce nákupy produktov a služieb ZSSK a ich realizácia; úhrada cestovného

Plnenie zmluvnej povinnosti (zmluva o preprave) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem ZSSK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo preukazu vydaného ZSSK, meno a priezvisko vodiča vozidla (autovlak), kategória a evidenčné číslo vozidla, údaje z bankovej karty, kreditnej karty alebo bankového účtu zákazníka v takom rozsahu a do toho času, ako je potrebné na vykonanie práv a splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy – údaje sú spracúvané bankovým partnerom ZSSK

Nariadenie EP a Rady (ES) o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave; Občiansky zákonník; Zákon o ochrane spotrebiteľa; Prepravný poriadok ZSSK; Obchodné podmienky kreditného konta ZSSK; Obchodné podmienky internetového obchodu ZSSK a iné

Uplatnenie práv z prepravnej zmluvy; posúdenie oprávnenosti prípadného ne/využitia služby zo strany zákazníka (návratky a reklamácie) 

Plnenie zmluvnej povinnosti (zmluva o preprave) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem ZSSK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Všetky poskytnuté údaje

Uvedené vyššie

Registrácia v Zákazníckom konte ZSSK

Plnenie zmluvnej povinnosti (zmluva o preprave, zmluva o zriadení a správe zákazníckeho konta) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Meno, priezvisko, e-mail, adresa bydliska, prípadné ďalšie údaje v závislosti od nastavenia služieb a aplikácií: číslo mobilného telefónu, číslo preukazu vydaného ZSSK, číslo registrovanej karty, údaje o obchodnej spoločnosti zákazníka (firma, adresa, telefónne číslo),

Občiansky zákonník; Zákon o ochrane spotrebiteľa; Prepravný poriadok ZSSK; Obchodné podmienky kreditného konta ZSSK; Obchodné podmienky internetového obchodu ZSSK a iné

Kontrola oprávnenia na používanie prepravných produktov

Oprávnený záujem ZSSK alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Všetky poskytnuté údaje

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave, Občiansky zákonník; Zákon o doprave na dráhach; Prepravný poriadok ZSSK; Obchodné podmienky kreditného konta ZSSK, Obchodné podmienky internetového obchodu ZSSK a iné

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem ZSSK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Podľa marketingového účelu, najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, veková kategória, údaje o vzdelaní, nákupná história

Zákon o elektronických komunikáciách; Zákon o reklame; Zákon o ochrane spotrebiteľa; Občiansky zákonník a iné

Účasť v súťaži vyhlásenej ZSSK – evidencia, výber výhercu a odovzdanie výhry

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo plnenie zmluvnej povinnosti (zmluva o účasti a podmienkach súťaže) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Podľa účelu súťaže, najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

Zákon o elektronických komunikáciách; Zákon o reklame; Zákon o ochrane spotrebiteľa; Občiansky zákonník a iné

Uchovanie daňových dokladov pre potreby správy daní; plnenie právnych povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Údaje uvedené na cestovnom, resp. registračnom doklade

Zákon o účtovníctve; Zákon o dani z príjmov a iné

4. Na účely marketingu využívame profilovanie, teda automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré hodnotí aspekty vztahujúce sa k zákazníkovi a ktoré nám následne umožňuje vytvoriť ponuku produktov alebo služieb prispôsobenú vám, najmä podľa veku a nákupnej histórie zákazníka. Zasielanie obchodných ponúk však môžete  odmietnuť kedykoľvek a zdarma prostredníctvom odkazu v e-mailovej správe. Na uvedenom spracovaní máme oprávnený záujem a môžeme ho uplatňovať aj bez vášho výslovného súhlasu. Účelom je poskytnutie vhodnej podoby webu alebo mobilnej aplikácie, úprava ponuky vlakových spojov podľa žiadanosti a pod., možnosť zasielania obchodných ponúk a zliav zodpovedajúcich konkrétnemu zákazníkovi, napr. osobitné ponuky a akcie pre študentov počas letných prázdnin a pod. Účelom je zasielanie iba takých obchodných ponúk a zliav, ktoré sú prispôsobené vašim predchádzajúcim cestovným preferenciám.

5. Vo vybraných priestoroch a koľajových vozidlách prevádzkujeme bezpečnostné kamery, aby sme zaistili bezpečnosť osôb a majetku. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením. Interný kamerový systém našej spoločnosti sníma tvár a postavu fyzických osôb nachádzajúcich sa v zornom poli tohto interného kamerového systému v priestoroch spoločnosti a zachytáva ich na digitálny videozázn

3. Ako postupujeme v prípade online nákupu?

1. Internetové stránky ZSSK ponúkajú možnosť registrácie v zákazníckom konte ZSSK. Na účely potvrdenia registrácie, resp. nákupu prostredníctvom našej internetovej stránky, je potrebné pravdivo vyplniť všetky povinné údaje a ďalej je potrebný súhlas s obchodnými podmienkami zákazníckeho konta Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., potvrdenie správnosti poskytnutých údajov.

2. V rámci spracovania registrácie a internetového predaja je vám na poskytnutú e-mailovú adresu zaslaná informácia o ďalšom postupe pri aktivácii účtu. Dokiaľ nie je uskutočnená aktivácia, nie je možné realizovať vaše prihlásenie  a zadanie hesla. 

3. Náš online predaj ponúka ďalej možnosť nákupu rôznych typov časových a sieťových lístkov a osobitných ponúk, napr. autovlak alebo lístok na integrovaný dopravný systém,  ako aj možnosť online vrátenia cestovného. Na účely realizácie nákupu prostredníctvom našej internetovej stránky, resp. mobilnej aplikácie, je potrebné rovnako pravdivo vyplniť všetky povinné údaje a ďalej je potrebné potvrdenie správnosti poskytnutých údajov. V rámci spracovania  internetového predaja  vám na  poskytnutú e-mailovú adresu doručíme cestovný doklad.

4. Pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku v prípade využitia niektorých našich produktov potrebujeme, aby ste predložili  platný preukaz cestujúceho so zhodným menom a priezviskom, ktoré je uvedené na predkladanom cestovnom doklade. Pokiaľ  preukaz nepredložíte alebo sa meno a priezvisko nezhoduje s údajmi na doklade alebo predložíte cestovný doklad zakúpený na iný deň (iné obdobie), je tento doklad považovaný za neplatný.  Za neplatný bude považovaný aj doklad, ktorý je poškodený, má nečitatelný grafický kód (vrátane 2D kódu, predloženého v mobilnom telefóne, napr. s prasknutým displejom, znemožňujícim čitateľnosť kódu), má nečitateľné alebo pozmenené údaje, je predložený duplicitne dvomi či niekoľkými cestujúcimi či opakovane (už bol použitý).

5. Na účely poskytnutia online služieb budete po potvrdení požiadavky presmerovaný do našej spracovateľskej banky, ktorá vás vyzve na zadanie údajov o platobnej karte.  Tieto informácie zadávate priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát a nám iba oznámi výsledok autorizácie a dáva tým pokyn na vybavenie objednávky. Týmto je odstránená možnosť voľného prenosu nechránených dát na verejnej počítačovej sieti.

4. Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

1. Osobné údaje poskytujeme v závislosti na vami využívanej službe niektorým ďalším subjektom. Osobné údaje poskytujeme iba v nevyhnutnej miere a iba takým subjektom, ktoré poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia osobných údajov a spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Osobné údaje poskytujeme v súčasnosti výhradne správcom  našich informačných systémov, kde sú osobné údaje spracúvané alebo poskytovateľom softvérového vybavenia, alebo inej podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

3. Osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom verejnej moci v prípade, ak je to nevyhnutné pre ochranu pred vznikom ujmy na slobode, zdraví, živote alebo vlastníctve iného, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy. Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľame.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

1. Osobné údaje uchovávame najdlhšie dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle našich interných predpisov, ktoré podliehajú pravidelnej revízii.

2. Spracúvanie osobných údajov ukončíme automaticky po uplynutí 12 mesiacov odo dňa uplatnenia zakúpeného cestovného dokladu. Archiváciu údajov uvedených na cestovných dokladoch (daňových dokladov) však ukončíme až po uplynutí 10 rokov od ich vystavenia. V prípade, ak účel spracúvania pominie skôr, bude spracúvanie osobných údajov ukončené aj pred koncom zmluvného vzťahu.

3. Aj v prípade, ak ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady, budeme tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti až do ich vyradenia.

4. V prípade internetového obchodu spracúvanie osobných údajov ukončíme automaticky po uplynutí 12 mesiacov odo dňa uplatnenia zakúpeného cestovného dokladu, archiváciu však  ukončíme po uplynutí 10 rokov odo dňa ich vystavenia. V prípade, ak účel spracúvania uplynie skôr, ukončíme spracúvanie osobných údajov pre tento zaniknutý účel aj pred koncom zmluvného vzťahu. 

5. V prípade zákazníckeho konta ZSSK spracúvanie osobných údajov ukončíme po ukončení zmluvného vzťahu s vami, založeného registráciou v zákazníckom konte, teda zrušením zákazníckeho konta, najneskôr však po uplynutí 12 mesiacov odo dňa uplatnenia cestovného dokladu zakúpeného na základe aktívneho zákazníckeho konta ako posledného; archiváciu však ukončíme po uplynutí 10 rokov odo dňa  vystavenia dokladu.

6. Spracúvanie údajov výhercov v súťažiach vyhlasovaných našou spoločnosťou ukončíme po ukončení zmluvného vzťahu. Spracúvanie údajov respondentov na účely uskutočnenia marketingových prieskumov a štatistík ukončíme po odpadnutí dôvodu spracúvania, najneskôr však do 5 rokov od okamihu začatia spracúvania.  

7. V prípade, ak účel spracúvania uplynie skôr, ukončíme spracúvanie osobných údajov pre tento zaniknutý účel aj pred koncom zmluvného vzťahu.

8. Spracúvanie osobných údajov získaných na základe súhlasu skončíme po odvolaní súhlasu z vašej strany.

6. Ako uplatníte vaše práva?

1. Vaše práva vzťahujúce sa k osobným údajom  môžete uplatniť kedykoľvek niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., odbor právnych služieb,  Letná 42, 041 79 Košice,
 • e-mailom na osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk,
 • osobne v podateľni ZSSK na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava počas pracovných dní v čase 08:00 – 14:00.

2. Na účely vybavenia vašej požiadavky a zároveň zabránenia zneužitia vašich osobných údajov treťou osobou, nenávratnej zmene vašich osobných údajov alebo ich strate, sme však povinní vopred overiť vašu totožnosť. Dokumenty nahrávané na web alebo zasielané e-mailom preto musia byť zabezpečené vaším zaručeným elektronickým podpisom. Dokumenty zasielané písomne poštovou prepravou musia byť zabezpečené vaším úradne osvedčeným podpisom. Do predmetu e-mailovej komunikácie alebo na obálku je potrebné vždy uviesť „GDPR“.

3. Pokiaľ svoje práva uplatníte osobne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, bude za účelom overenia totožnosti požadované iba predloženie vášho dokladu totožnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy.

4. V prípade našej pochybnosti o tom, že požiadavku uplatňujete vy, budeme oprávnení požadovať ďalšie vaše údaje.

7. Súbory cookie

1. Na účely zabezpečenia lepších služieb a relevantnejších informácií, ZSSK prostredníctvom súborov cookie zhromažďuje informácie a údaje. Súbory cookie sú malé súbory dát (textové súbory), ktoré sa odosielajú do prehliadača dotknutej osoby z webového servera a ukladajú sa na zariadení tak, aby webová stránka vedela rozpoznať zariadenie zákazníka. Ak si neželáte prijímať súbory cookie, môžete upraviť nastavenia v predvoľbách zabezpečenia webových prehliadačov.

2. Informácie zo súborov cookie používame na to, aby bolo možné našu webovú stránku  jednoducho používať a aby vám bolo možné poskytnúť odporúčania prispôsobené vašim potrebám. ZSSK taktiež môže využívať niekoľko splnomocnených tretích strán, ktoré umiestňujú súbory cookie na webovú stránku ZSSK, aby dodali služby, ktoré poskytujú (súbory cookie tretích strán).

3. Súbory cookie používame niekoľkými spôsobmi vrátane:

 • možnosti prechádzať medzi stránkami v našich službách bez potreby opätovného zadávania informácií,
 • možnosti rozpoznania, keď sa zákazník vráti na našu webovú stránku s cieľom využiť  naše služby,
 • možnosti prístupu k uloženým informáciám.

4. ZSSK môže používať iné ako osobné informácie zo súborov cookie na štatistické účely týmto spôsobom na:

 • určenie obľúbenosti našich služieb,
 • monitorovanie používania našich služieb a našej webovej stránky (frekvencia a čas),
 • poskytovanie anonymných informácií tretím stranám, aby sme sa  mohli zamerať na zákazníka s vhodnejšími reklamami,
 • sledovanie úspechu produktu,
 • určenie toho, ako často zákazníci a ostatní používatelia navštevujú naše internetové stránky.

8. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 05. 2018.

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, sa postupuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Uplatnenie akéhokoľvek práva súvisiaceho s ochranou osobných údajov je bezplatné. Poskytnutie prvej kópie spracúvaných osobných údajov v prípade uplatnenia práva na prístup je vždy bezplatné, bezplatné je taktiež každé ďalšie poskytnutie, ktoré nasleduje po dlhšom časovom úseku alebo vo chvíli, kedy je dôvodné očakávať zmeny v údajoch či ich spracovaní, alebo po každej takej zmene. 

4. Informácie, ktoré sme vám vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti, napr. oznámením na našej webstránke alebo inou vhodnou formou.

 

^ Hore