Oznámenie porušenia ochrany Vašich osobných údajov zo strany ZSSK

(podľa článku 34 Nariadenia)

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ZSSK bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia v nasledovnom rozsahu:

  • meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
  • opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
  • opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

  • ZSSK prijala primerané technické a organizačné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
  • ZSSK prijala následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
  • by to vyžadovalo neprimerané úsilie (v tom prípade ZSSK informuje verejnosť alebo prijme iné opatrenia na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.
^ Hore