Informácie pre zamestnancov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“/

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje na ÚČEL: 

(i)   vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania, aby Vám umožnila účelné uplatnenie Vašich práv a nárokov súvisiacich s Vašou žiadosťou o prijatie do zamestnania v našej spoločnosti - zaradenie do databázy uchádzačov a  ich využívanie na nevyhnutné úkony súvisiace s výberovým procesom. v súlade s príslušnými právnymi predpismi; pričom prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na PRÁVNOM ZÁKLADE  čl. 6, ods. 1 písm. b) alebo písm. a) Nariadenia (v prípade Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti).

(ii) Osobné údaje sa môžu spracúvať za účelom oprávneného záujmu ZSSK (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. ZSSK má zavedený kontrolný mechanizmus v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorým monitoruje pracovnú činnosť. ZSSK vykonáva nahrávanie a vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb. Monitorovanie sa vykonáva po dobu trvania pracovného pomeru.

(iii)           Vaše osobné údaje budú ďalej spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v informácii o účeloch, právnych základoch, lehotách uchovávania a príjemcoch.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou ZSSK a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ZSSK (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami ZSSK. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. ZSSK je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknuté osobné údaje: bežné osobné údaje, zdravotné údaje, napr. výsledok lekárskej prehliadky, resp. údaje o pracovnej schopnosti.

Zdroj osobných údajov: žiadosť uchádzača, personálna agentúra, internetové zdroje, napr. portál Profesia.sk.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, zástupcovia zamestnancov, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iné oprávnené subjekty.

Doba uchovávania: po dobu uzatvorenia výberového konania, resp. po dobu udelenia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a po dobu trvania pracovného pomeru. Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sú registratúrnymi záznamami, uchovávame po dobu uvedenú v registratúrnom pláne spoločnosti.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti výberového konania. Vaše osobné údaje obsiahnuté v životopise môžeme na účel výberového konania získať z internetových zdrojov, napr. z portálu Profesia.sk. Predovšetkým máme za to, že nám Vaše informácie boli poskytnuté s ohľadom na Váš záujem uchádzať sa o zamestnanie. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz (na zabudnutie), Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na prenosnosť údajov, Právo odvolať súhlas s poskytnutím údajov, Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore