Informácie vo vzťahu k správe registratúry

Vaše osobné údaje spracúvame na účel: spracúvanie registratúry v zmysle Registratúrneho poriadku a plánu prevádzkovateľa; spracúvanie došlej/odoslanej pošty v zmysle Prevádzkového poriadku podateľne.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), najmä v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Green Wawe Recycling s. r. o., Slovenská pošta, a. s. , Ministerstvo vnútra SR; Poštová služba; kuriérska služba.

Doba uchovávania: 10 rokov (registratúra), 5 rokov (podateľňa).

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené s plnením pracovných úloh, vykonávaním podnikateľskej činnosti, a administráciou odosielanej/prijímanej korešpondencie.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz (na zabudnutie), obmedzenie spracúvania a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore