Informácie vo vzťahu k cestovným výhodám

Vaše osobné údaje spracúvame na účel:

vydania železničného preukazu, aby sme Vám umožnili poskytnutie cestovných výhod v súlade s predpisom „Zamestnanecké cestovné výhody poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.“ pričom prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na základe čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia. *

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

*Vzťahuje sa na: rodinný príslušník zamestnanca – manžel/ka, plnoleté dieťa, bývalý zamestnanec, maloleté dieťa, rodinný príslušník bývalého zamestnanca – manžel/ka, plnoleté dieťa.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemcovia/kategórie príjemcov: v odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce alebo orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania: údaje sú uchovávané po dobu trvania pracovného pomeru Vášho rodinného príslušníka, od ktorého je nárok na cestovné výhody odvodený*, v spoločnosti, resp. po dobu, počas ktorej ste držiteľom železničného preukazu podľa podmienok špecifikovaných vo vyššie uvedenom predpise spoločnosti. Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sú registratúrnymi záznamami, uchovávame po dobu uvedenú v registratúrnom pláne spoločnosti.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje za účelom plnenia zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa v oblasti poskytovania cestovných výhod.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.

Aké máte práva?

Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz (na zabudnutie), Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore