Informácie vo vzťahu k ohlasovaniu protispoločenskej činnosti

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“/

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje na nasledovný ÚČEL: prijímanie a prešetrenie oznámení (podnetov) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu, pretože spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo je nevyhnutné podľa osobitných predpisov na základe požiadaviek, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú z týchto osobitných predpisov. Ide najmä o nasledovné právne predpisy:

  • zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, najmä na účel prijímania a prešetrenia oznámení (podnetov) podľa tohto zákona.
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje uvedené v registratúrnych záznamoch na účel archivácie registratúrnych záznamov, prípadne archívnych dokumentov.

Dotknuté osobné údaje: Spoločnosť spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby splnila svoje zákonné povinnosti. O oznamovateľoch, v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

  • základné identifikačné údaje, napríklad titul, meno a priezvisko, adresa,
  • kontaktné údaje,  napríklad e-mailová adresa a telefónne číslo,
  • ďalšie osobné údaje uvedené v oznámení/podnete.

Z akého zdroja získavame Vaše osobné údaje

Spoločnosť získava Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä z Vášho oznámenia (podnetu) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Sprostredkovatelia

V prípade niektorých činností spolupracuje Spoločnosť s externými subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti (ďalej len „Sprostredkovatelia“).

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľmi Spoločnosti v súčasnosti sú:

  • spoločnosti zabezpečujúce bezpečné uchovanie dokumentov
  • spoločnosti zabezpečujúce archiváciu a skartovanie dokumentov
  • spoločnosti vykonávajúce externý finančný audit.

Orgány verejnej moci

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je také poskytnutie potrebné na plnenie povinností uložených zákonom. Medzi orgány verejnej moci patria najmä Inšpektorát práce a orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva až do vyriešenia oznámenia (podnetu) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Po vyriešení oznámenia (podnetu) sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov.

Spoločnosť aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po tom, čo uplynie doba, počas ktorej je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje, osobné údaje sa anonymizujú resp. vymažú z databáz a informačných systémov Spoločnosti.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, Právo na opravu,  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore