Informácie vo vzťahu k mimoriadnym a nehodovým udalostiam

Vaše osobné údaje spracúvame na účel: plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), najmä v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, zástupcovia zamestnancov, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iné oprávnené subjekty.

Doba uchovávania: 10 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.

Aké máte práva?

Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz (na zabudnutie), Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore