Informácie vo vzťahu k monitorovaniu telefonických hovorov externých osôb

Vaše osobné údaje spracúvame na účel: kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov prevádzkovateľa s jeho zákazníkmi; nevyhnutná súčasť výkonu monitorovania zamestnancov prevádzkovateľa v zmysle osobitných právnych predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je: záujem na výkone monitorovania zamestnancov vyplývajúci z osobitnej povahy činnosti prevádzkovateľa, ktorou je okrem iného najmä  prevádzkovanie osobnej železničnej prepravy vo verejnom záujme v zmysle osobitných právnych predpisov a s tým spojené spracúvanie osobných údajov zákazníkov (dotknutých osôb), efektívne riešenie predaja a reklamácií.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Slovak Telekom; Advokáti; Súdy; orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania: určená v zmluve so sprostredkovateľom (Slovak Telekom).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz (na zabudnutie), obmedzenie spracúvania a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore