Informácie vo vzťahu k externej komunikácii

Vaše osobné údaje spracúvame na účel: tvorba a obmedzená distribúcia tlačovín - časopis, výročná správa a iných (periodických/neperiodických) tlačovín, vrátane ich elektronickej podoby.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právny základ spracúvania: ide o osobitnú situáciu zákonného spracúvania osobných údajov v zmysle ust. § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: P. M. P. TLAČIAREŇ, spol. s r. o.; grafické a reklamné agentúry; tlačiarne.

Doba uchovávania: 10 rokov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz (na zabudnutie), obmedzenie spracúvania a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore