Informácie pre bývalých zamestnancov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ďalej aj „Nariadenie“/

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné ÚČELY: 

S Vaším súhlasom

 • V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše fotografie z podujatí, súťaží a iných aktivít (spolu) organizovaných alebo sponzorovaných Spoločnosťou na účel ich interného zverejnenia v rámci nástrojov internej komunikácie Spoločnosti (uskutočňovanej prostredníctvom intranetu, interného časopisu a iných nástrojov). Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel je úplne dobrovoľný.

Bez Vášho súhlasu, z dôvodu plnenia zmluvy

 • Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich z Vašej pracovnej zmluvy, ktoré pretrvávajú aj po skončení Vášho pracovného pomeru.

Bez Vášho súhlasu, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti

 • Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú z právnych predpisov. Ide najmä o nasledovné právne predpisy:
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel plnenia jej zákonných povinností ako Vášho bývalého zamestnávateľa.
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel plnenia jej zákonných povinností ako Vášho bývalého zamestnávateľa.
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel plnenia jej zákonných povinností ako Vášho bývalého zamestnávateľa.
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel preukázania plnenia povinností Spoločnosti pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje pri monitorovaní vozidiel Spoločnosti používaných na pracovné účely
 • prostredníctvom GPS systému na účel vyvodenia pracovnoprávnej zodpovednosti v prípade porušenia povinností bývalým zamestnancom.
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel preukázania plnenia povinností Spoločnosti v oblasti cestovných náhrad pri pracovných cestách.
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom GPS systému na účel vyhotovenia výkazu pohonných látok pre účely daňových výdavkov.
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti.
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel archivácie registratúrnych záznamov, prípadne archívnych dokumentov.
 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účel plnenia svojich zákonných povinností podľa tohto zákona.

Bez Vášho súhlasu, na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, Spoločnosť spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

 • Vaše osobné údaje, v podobe digitálneho videozáznamu, boli spracúvané pri monitorovaní označených priestorov Spoločnosti kamerovým systémom. Oprávneným záujmom Spoločnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel je ochrana majetku Spoločnosti.
 • ak ste boli zamestnancom nášho Kontaktného centra, spracúvame nahrávky Vašich rozhovorov s osobami, ktoré sa dovolali na zákaznícku linku Spoločnosti, na účel kontroly kvality poskytovaných služieb. Oprávneným záujmom Spoločnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel je skvalitňovanie služieb poskytovaných klientom a potenciálnym klientom Spoločnosti.
 • Vaše osobné údaje spracúvame pri vymáhaní právnych nárokov Spoločnosti. Oprávneným záujmom Spoločnosti je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou ZSSK a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ZSSK (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami ZSSK. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. ZSSK je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknuté osobné údaje: bežné osobné údaje, zdravotné údaje, napr. výsledok lekárskej prehliadky, resp. údaje o pracovnej schopnosti.

Z akého zdroja získavame Vaše osobné údaje

Spoločnosť získala Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä pri uzatvorení Vašej pracovnej zmluvy resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a v priebehu trvania Vášho pracovnoprávneho vzťahu so Spoločnosťou. Vaše osobné údaje sme získali od iných osôb, ak ste nám na to dali súhlas. Vaše osobné údaje sme získali a získavame od iných osôb aj vtedy ak ide o splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti. Vaše osobné údaje môžeme získať od orgánov verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, exekútori, Národná banka Slovenska, inšpektoráty práce, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny). Vaše osobné údaje môžeme získať od osôb, s ktorými ste uzatvorili dohody o zrážkach zo mzdy. Vaše osobné údaje môžeme získať od oznamovateľov pri podaní oznámenia podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Sprostredkovatelia

V prípade niektorých činností spolupracuje Spoločnosť s externými subjektami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti (ďalej len „Sprostredkovatelia“).

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a Sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľmi Spoločnosti v súčasnosti sú:

 • dodávatelia IT produktov (aplikácií) a služieb
 • poskytovatelia GPS systému

Ďalší príjemcovia

 • spoločnosti vykonávajúce externý finančný audit
 • poisťovne pri riešení poistných udalostí týkajúcich sa vozidiel Spoločnosti
 • advokátske kancelárie
 • doplnkové dôchodkové spoločnosti
 • zmluvní partneri Spoločnosti
 • oznamovatelia podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Orgány verejnej moci

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je také poskytnutie potrebné na plnenie povinností uložených zákonom. Medzi orgány verejnej moci patria najmä Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, zástupcovia zamestnancov, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iné oprávnené subjekty.

Doba uchovávania: Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu vysporiadania všetkých práv a záväzkov súvisiacich s Vaším pracovnoprávnym vzťahom. Po ukončení Vášho pracovnoprávneho vzťahu a vysporiadaní všetkých práv a záväzkov súvisiacich s Vaším pracovnoprávnym vzťahom sú Vaše osobné údaje uchovávané na nevyhnutne potrebný čas do uplynutia zákonných premlčacích dôb.

Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sú registratúrnymi záznamami (napr. osobný spis zamestnanca, mzdové listy, evidencie dochádzky a podklady ku mzdám) uchovávame po dobu uvedenú v registratúrnom pláne Spoločnosti. V prípade, ak ste Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním Vašich fotografií z podujatí, súťaží a iných aktivít (spolu)organizovaných alebo sponzorovaných Spoločnosťou na účel ich interného zverejnenia v rámci nástrojov internej komunikácie Spoločnosti, Vaše fotografie spracúvame a uchovávame po dobu existencie Spoločnosti, pokiaľ Váš súhlas neodvoláte skôr. Ak ste boli zamestnancom Kontaktného centra ZSSK, nahrávky Vašich rozhovorov s osobami, ktoré sa dovolali na zákaznícku linku Spoločnosti, uchovávame po dobu 5 rokov od ich vzniku. Záznamy z kamerového systému uchovávame 7 dní od ich vyhotovenia. Údaje z GPS systému uchovávame po dobu 5 rokov od

ich vyhotovenia. Doba uchovávania Vašich osobných údajov vyplýva tiež z osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, ako aj zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov Spoločnosti v sporoch spracúvame Vaše osobné údaje do vydania právoplatného rozhodnutia a ukončenia vymáhania našich nárokov. Následne Vaše osobne údaje spracúvané na tento účel uchovávame po dobu 10 rokov. Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak je ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej Spoločnosť podlieha alebo je nevyhnutné na preukazovanie,

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

Spoločnosť aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po tom, čo uplynie doba, počas ktorej je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje, osobné údaje sa anonymizujú, resp. vymažú z databáz a informačných systémov Spoločnosti.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Aké máte práva?

Právo na prístup, Právo na opravu, Právo na výmaz (na zabudnutie), Právo na obmedzenie spracúvania, Právo na prenosnosť údajov, Právo odvolať súhlas s poskytnutím údajov, Právo podať

návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.slovakrail.sk/.

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore