ČinnosťZSSK pri uplatnení práv

Akým spôsobom si môžete uplatniť svoje práva a aký je postup zssk pri napĺňaní vašich práv

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to:

  • písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., odbor právnych služieb,  Letná 42, 041 79 Košice,
  • osobne v podateľni ZSSK na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava počas pracovných dní v čase 08:00 – 14:00.

Na účely vybavenia vašej požiadavky a zároveň zabránenia zneužitia vašich osobných údajov treťou osobou, nenávratnej zmene vašich osobných údajov alebo ich strate, sme však povinní vopred overiť vašu totožnosť. Dokumenty nahrávané na web alebo zasielané e-mailom preto musia byť zabezpečené vaším zaručeným elektronickým podpisom. Dokumenty zasielané písomne poštovou prepravou musia byť zabezpečené vaším úradne osvedčeným podpisom. Do predmetu e-mailovej komunikácie alebo na obálku je potrebné vždy uviesť „GDPR“. 

Pokiaľ svoje práva uplatníte osobne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, bude za účelom overenia totožnosti požadované iba predloženie vášho dokladu totožnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy.

ZSSK poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

ZSSK môže požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, ZSSK môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie (na základe článku 12 ods. 5 Nariadenia) poskytujú bezodplatne.

ZSSK poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článku 15 až 22 Nariadenia, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. ZSSK informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by ZSSK neprijala opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle nariadenia.

ZSSK oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 alebo podľa článku 22, 23 a 24 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

 

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore