VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK a.s.) je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 v spojení s odsekom 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe ustanovenia § 5 zákona o verejnom obstarávaní je ZSSK, a.s. povinná aplikovať postupy stanovené v zákone o verejnom obstarávaní len pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Obstarávanie tovarov, služieb a prác potrebných na zabezpečenie prevádzky osobnej dopravy a výkon ďalších činností, zapísaných v obchodnom registri, realizuje organizačný útvar Sekcia obstarávania a nákupu v súlade s platným Organizačným poriadkom ZSSK, a.s..

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu obstarávania ZSSK, a.s. na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú zamestnanci Sekcie obstarávania a nákupu v spolupráci s odbornými garantmi z jednotlivých organizačných útvarov spoločnosti podľa Smernice pre obstarávanie ZSSK, a.s.

Zverejňujeme

Zákazky zverejnené
na portáli UVO

Zmluvy na portáli CRZ
(centrálny register zmlúv)

Vyhlásenia
súťaží v ENS

Výsledky
súťaží v ENS

Archív verejného
obstarávania

 

Vybrané časti súťažných podkladov
pre spracovanie ponuky

 
 

*ENS - elektronický nákupný systém

Ako postupujeme pri verejných obchodných súťažiach

Obstarávanie tovarov a služieb, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 1 000 € a súčasne nižšia ako 443 000 € a obstarávanie prác, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 10 000 € a súčasne nižšia ako 5 548 000 €, a v súlade s internou smernicou  pre obstarávanie ZSSK, a.s. bude ZSSK, a. s., zabezpečovať verejnou obchodnou súťažou podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v elektronickom nákupnom systéme (ENS). Pre zapojenie uchádzača do VOS je nutná  registrácia v ENS.

Link na registráciu: https://slovakrail.itender.sk/index.php?log=reg&reg=d

^ Hore