PROJEKTY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V PROGRAMOVACOM OBDOBÍ 2007-2013

Od roku 2011 ZSSK realizuje Projekty rozvoja železničnej dopravy: RAIL4SEE; RAILHUC, ktoré sú spolufinancované z Operačných programov Juhovýchodná Európa  a Stredná Európa.

Od roku 2017 sa ZSSK podieľa na projekte LinkingDanube, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Interreg Dunajského nadnárodného programu.

^ Hore