Zákaznícke podania

Nesplnili sme naše povinnosti? Máte návrh na zlepšenie? Môžete sa na nás obrátiť. Na zákaznícke podania odpovedáme písomne do 30 pracovných dní, v prípade petícií alebo opakovaných či závažných podaní do 60 dní.

Ak chcete podať sťažnosť

 • vo vlaku - zapísaním do tlačiva Oznámenie o chybách a nedostatkoch (alebo iným spôsobom v písomnej podobe), ktoré na požiadanie vydá vlakový personál vo vlaku,
 • v železničnej stanici - zapísaním do Knihy prianí a sťažností alebo na papieri,
 • poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Oddelenie zákazníckych podaní, Rožňavská 1, 832 72  Bratislava 3,
 • elektronickou poštou na adresu Kontaktného centra info@slovakrail.sk,
 • osobne odovzdaním v podateľni v budove Železničnej spoločnosti Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, ktorá vám potvrdí prijatie vašej sťažnosti.

V prípade nesúhlasu s vybavením pôvodnej sťažnosti alebo v prípade, že sa sťažnosť týka bezpečnosti (napríklad úrazu), postupu zamestnanca ZSSK alebo služieb v reštauračných, lôžkových a ležadlových vozňoch prosím zasielajte sťažnosti na Odbor inšpekcie a kontroly ZSSK:

 • poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, Odbor inšpekcie a kontroly, Rožňavská 1, 832  72 Bratislava 3,
 • elektronickou poštou na adresu zsskoik@remove-this.slovakrail.sk
 • osobne odovzdaním v podateľni Železničnej spoločnosti Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava.

V sťažnosti prosím uveďte dátum a vlak alebo pracovisko, ktorého sa podanie týka. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti a po vyčerpaní možnosti odvolania v ZSSK máte právo zaslať podnet na preskúmanie sťažnosti na Slovenskú obchodnú inšpekciu, respektíve Dopravný úrad.

Ak chcete podať pripomienku k cestovnému poriadku

 • písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, Úsek obchodu, Sekcia marketingu, Oddelenie medzištátnej a diaľkovej dopravy, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
 • elektronickou poštou na adrese: cestovny.poriadok@remove-this.slovakrail.sk

Ak chcete podať petíciu

 • osobne alebo poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, Odbor inšpekcie a kontroly, Rožňavská 1, 832  72 Bratislava 3 (na podpisových hárkoch je potrebné uviesť meno, priezvisko, úplnú adresu trvalého pobytu a podpisy podporujúcich osôb, hárky treba očíslovať
 • elektronickou poštou na adresu zsskoik@slovakrail.sk

Ak chcete navrhnúť podnet, vysloviť pochvalu alebo názor

 • poštou na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní, Rožňavská 1, 832 72  Bratislava 3
 • elektronickou poštou na adresu info@remove-this.slovakrail.sk
^ Hore