PRÁVNE NARIADENIA

Od 3. decembra 2009 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave. 
Železničný dopravca, s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z nariadenia. Nariadenie je plne uplatniteľné v oblasti medzinárodnej železničnej osobnej prepravy.

Na základe výnimky udelenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR na obdobie od 4. 12. 2014 do 3.12. 2019 Železničná spoločnosť Slovensko vo vnútroštátnej diaľkovej preprave uplatňuje výnimky z plnenia nasledovných ustanovení nariadenia:

  • Článok 13:  Zálohové platby
  • Článok 17:  Náhrada ceny prepravného dokladu 
  • Článok 18 odst. 2 a:  Pomoc
  • Článok 21:  Prístup
  • Článok 22:  Pomoc na železničných staniciach
  • Článok 23:  Pomoc vo vlaku

Pre vnútroštátnu mestskú, prímestskú a regionálnu železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR  udelené trvalé výnimky z uplatňovania všetkých ustanovení nariadenia okrem článkov 9,11,12,19, 20 ods. 1 a 26.

Základom novej úpravy sú záväzné pravidlá deklarované Dohovorom o medzinárodnej železničnej osobnej doprave (COTIF), Dodatkom A – CIV k COTIF, Všeobecnými prepravnými podmienkami pre železničnú prepravu osôb (GCC-CIV/PRR) a Osobitnými prepravnými podmienkami platnými v medzinárodnej preprave pre cestovné lístky bez integrovanej rezervácie (SCIC-NRT) - SCIC-NRT.
Práva a povinnosti cestujúcich vo vnútroštátnej železničnej osobnej preprave na území Slovenskej republiky sú upravené v citovanom nariadení, v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vnútroštátneho právneho poriadku SR a v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (PP ZSSK).

^ Hore