Kompenzácie v medzištátnej preprave

Cestujúci s medzištátnymi lístkami majú v prípade meškania vlaku na výber viacero možností ako svoju situáciu riešiť vrátane uplatnenia kompenzácie podľa pravidiel Európskej únie.

Meškanie vlaku

Ak máte medzinárodný cestovný doklad a odôvodnene sa očakáva, že váš vlak bude mať do vašej cieľovej stanice meškanie viac ako 60 minút (61 minút a viac), máte na výber viacero možností:

 • ak nechcete cestovať, zrieknete sa nástupu cesty v mieste odchodu a vyplatíme vám celé zaplatené cestovné, ak ste už cestu nastúpili, môžete ju prerušiť a vrátime vám neprecestovanú časť cestovného,
 • ak chcete pokračovať v ceste, využijete pre vašu cestu bez príplatku niektorý iný náš vlak, prípadne inú ako pôvodne plánovanú trasu alebo vlaky iných dopravcov uvedených na vašom cestovnom doklade, prípadne povinne miestenkový vlak bez príplatku a zároveň bez nároku na miesto a služby spojené s príplatkom,
 • ak sa chcete vrátiť, môžete to uskutočniť vlakmi dopravcov uvedených na cestovnom doklade do miesta odchodu a vyplatíme vám celé zaplatené cestovné,
 • ak ste uviazli na ceste a nemôžete sa dostať do cieľa cesty v rovnaký deň, máte nárok na náhradu nákladov:
  • na informovanie osôb, ktoré vás očakávajú, ako aj na náhradu predpokladaných nákladov na hotelové ubytovanie vo výške maximálne 20 €
  • na náhradu nákladov na pokračovanie iným verejným dopravným prostriedkom, prípadne taxíkom do výšky maximálne 10 €

V prípade meškania nad 60 minút máte počas cesty nárok na náhradu nákladov na občerstvenie do 1 €, nad 120 minút do 2 €.

Ak vám ZSSK ponúkne iné primerané riešenie vašej situácie (napríklad náhradnú autobusovú dopravu), má toto riešenie prednosť pred individuálnym riešením cestujúceho. Prípadná refundácia nákladov vzniknutých na základe individuálneho riešenia môže byť v takomto prípade zamietnutá. Nárok na úhradu vyššie uvedených nákladov vám nevzniká v nasledovných prípadoch:

 • pokiaľ ste boli o možnom meškaní informovaní pred zakúpením cestovného dokladu,
 • pokiaľ dosiahne meškanie z dôvodu pokračovania iným spojom alebo presmerovania v cieľovej stanici menej ako 60 minút.

V prípade, ak napriek meškaniu docestujete do svojej cieľovej stanice podľa platnej prepravnej zmluvy, môžete žiadať od železničného podniku, u ktorého ste si zakúpili váš medzinárodný cestovný doklad, odškodnenie za meškanie vo výške:

 • 25 % ceny cestovného dokladu v prípade meškania od 60 do 119 minút,
 • 50 % ceny cestovného dokladu v prípade meškania 120 minút alebo viac.

Odškodnenie vo výške menej ako 4 € sa nevypláca. Nárok na odškodnenie v dôsledku meškania vám nevzniká, pokiaľ ste boli o možnom meškaní informovaní pred zakúpením prepravného dokladu alebo pokiaľ je meškanie z dôvodu  pokračovania iným spojom alebo presmerovania kratšie ako 60 minút.

Pri nedodržaní teplotného komfortu v lôžkových vozňoch do Českej republiky vám môže byť poskytnuté ďalšie odškodné. Kliknite na viac informácií.

Uplatnenie nároku na odškodnenie a náhradu nákladov

 • Na uplatnenie nároku na odškodnenie a náhradu nákladov je potrebné, aby ste vyplnili formulár Žiadosť o poskytnutie odškodnenia a náhrady nákladov v medzinárodnej osobnej preprave. Formulár je k dispozícii v zmeškanom vlaku u vlakového personálu, vo vybraných pokladniciach, v zákazníckych centrách Železničnej spoločnosti Slovensko, ako aj na tejto stránke v Dokumentoch na stiahnutie,
 • Kompletne vyplnený formulár s originálom vášho medzinárodného cestovného lístka(ov), vrátane rezervačných dokladov, ako aj dokladov o zaplatení ubytovania či občerstvenia, pošlite najneskôr do 2 mesiacov na adresu: Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní - pracovisko Letná 42, Pri bitúnku 2, 040 01 Košice alebo ho v tomto čase odovzdajte v pokladnici alebo v zákazníckom centre. Prevzatie žiadosti neznamená potvrdenie nároku na odškodnenie alebo náhradu nákladov,
 • Železničná spoločnosť Slovensko preberá zodpovednosť len za cestovné doklady vydané našou spoločnosťou. Ak u nás odovzdáte cestovné doklady zakúpené u iných železničných spoločností, odstúpime ich na vybavenie príslušnej železničnej spoločnosti. Vybavenie vašej požiadavky sa tým však môže predĺžiť,
 • Odškodnenie za meškanie a náhradu súvisiacich nákladov vyplácame do jedného mesiaca po podaní žiadosti o poskytnutie odškodnenia a náhrady vo forme dobropisu. V prípade, ak požiadate, bude vám náhrada vyplatená prevodom na bankový účet.

Zodpovednosť za batožinu

 • Za stratu alebo poškodenie vecí, batožiny alebo zranenie zvierat, ktoré boli spôsobené zavinením Železničnej spoločnosti Slovensko, môžete žiadať náhradu. 

Zodpovednosť pri ublížení na zdraví

 • Za zranenie v prípade nehodovej udalosti v dôsledku úrazu v súvislosti so železničnou prevádzkou počas vášho pobytu v železničných vozňoch alebo pri nastupovaní a vystupovaní môžete žiadať odškodnenie. Máte právo na zálohovú platbu na bezodkladné ekonomické potreby. Bezprostredne po vzniku udalosti je potrebné oznámiť udalosť dopravcovi a potvrdiť jednotlivé skutočnosti zápisom so zamestnancom Železničnej spoločnosti Slovensko na špeciálnom tlačive alebo zahraničného dopravcu.
^ Hore