ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Úsek ekonomiky a informačného manažmentu

Úsek ekonomiky a informačného manažmentu zabezpečuje riadenie finančných tokov v spoločnosti, koordináciu spracovania a vyhodnocovania komplexného podnikateľského plánu a rozpisu vykonávacieho plánu, definuje základné princípy fungovania interného trhu, špecifikuje produkty vnútropodnikového trhu, vedie účtovníctvo spoločnosti v zmysle platnej legislatívy SR pre potreby riadenia a rozhodovania manažmentu spoločnosti, zabezpečuje kompletné mzdové služby pre zamestnancov spoločnosti vrátane zabezpečenia spolupráce s externými organizáciami a inštitúciami, spravuje a prevádzkuje informačné a komunikačné technológie (ICT), zabezpečuje dátovú a aplikačnú bezpečnosť spoločnosti a časť procesov a činností súvisiacich s alternatívnymi distribučnými kanálmi.

Úsek ekonomiky je zložený z organizačných útvarov:

  • sekcia účtovníctva a daní
  • sekcia controllingu
  • sekcia informačných technológií
  • sekcia digitalizácie a rozvoja systémov

Kontakt

Riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu: Dipl.-Ing. Patrik Horný
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7638
e-mail: zsskue@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore