Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Mgr. Filip Hlubocký,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK


Skúsený manažér, ktorý pôsobil v advokácii, bankovníctve a železničnej nákladnej doprave. Zaoberal sa akvizíciami a fúziami významných spoločností na slovenskom trhu, poskytoval právne poradenstvo pri špeciálnych projektoch, ako riaditeľ právneho odboru zastrešoval právne poradenstvo vo firme národného nákladného železničného dopravcu. Zameriava sa najmä na reštrukturalizáciu a transformáciu procesov a fungovanie obchodných spoločností. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a University of Cambridge.

Ing. Karol Martinček,
podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK


Senior manažér s dlhoročnými skúsenosťami v exekutíve v národných aj nadnárodných spoločnostiach chemického, strojárskeho, energetického zamerania. Aktívne pôsobil v spoločnostiach Cegeleg Praha, Icopal, Ferona, HVM (Van Merkstejn). Odborník na reengineering výrobných procesov a firemných obchodno-marketingových činností. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte Technickej univerzity v Bratislave a všeobecný a strategický marketing NIMA A,B Praha.

Ing. Radoslav Štefánek,
člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ZSSK


Skúsený manažér s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia strategických projektov. Pôsobil ako riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predtým riadil projekty v oblasti IT a marketingu na Slovensku i v zahraničí. Patrí medzi prvých profesionálne certifikovaných projektových manažérov na území Slovenska a Českej republiky. V tejto oblasti publikuje a prednáša. Vyštudoval Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně a Riga International School of Economics and Business Administration.

Informácie

  • Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti.
  • Má 3 členov.
  • Valné zhromaždenie menuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
  • Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.
  • Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
^ Hore