ORGÁNY A ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

 • Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií ZSSK je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
 • Strategické rozhodnutia uskutočňuje spoločnosť na pravidelných stretnutiach predstavenstva.
 • VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti vykonáva jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika. Práva jediného akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ministerstvo môže vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenej fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
 • DOZORNÁ RADA je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Má 6 členov.

 • PREDSTAVENSTVO je štatutárnym orgánom spoločnosti. Má 3 členov. Valné zhromaždenie menuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
  • Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
 • GENERÁLNY RIADITEĽ, KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
 • INTERNÝ AUDIT – pomáha spoločnosti dosahovať ciele tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu a zdokonaľovaniu účinnosti procesov riadenia a správy spoločnosti, riadení rizík a procesov riadenia a kontroly.
 • SERVISCENTRUM – posudzuje a zabezpečuje požiadavky železničných podnikov na prístup k servisným zariadeniam ZSSK a k službám v nich poskytovaných.
 • ODBOR RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV – v súlade so stratégiou spoločnosti zabezpečuje riadenie a rozvoj spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov, plánovanie zamestnanosti od náboru a výberu zamestnancov, administratívne spracovanie súvisiacich náležitostí.
  • AKADÉMIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – zabezpečuje odbornú spôsobilosť a certifikáciu zamestnancov vybraných profesií. Zmenou prístupu k odbornému vzdelávaniu a otvorením špičkového firemného centra ZSSK podporuje odbornosť súčasných zamestnancov a taktiež má za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o povolania v dopravnom priemysle.

 • ODBOR INŠPEKCIE A KONTROLY – vykonáva a metodicky riadi inšpekčnú a kontrolnú činnosť s dôrazom na dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy a BOZP, ako aj na oblasť vybavovania podaní fyzických a právnických osôb.
 • ODBOR KOMUNIKÁCIE – udržuje a riadi vzťahy s verejnosťou a internú komunikáciu na rôznych úrovniach spoločnosti.
 • ODBOR RIADENIA STRATEGICKÝCH PROJEKTOV – koordinuje a riadi projekty spoločnosti vrátane projektov financovaných z fondov Európskej únie.
 • ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB – usmerňuje právnu agendu v pôsobnosti spoločnosti i činnosti spoločnosti v zmysle dodržiavania a rešpektovania platných legislatívnych noriem.
 • Úsek obchodu zodpovedá za realizáciu hlavných (obchodných) procesov. Definuje a plní obchodnú stratégiu spoločnosti a marketingový plán. Zabezpečuje prípravu a uzatváranie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme so štátom a komunikuje s vyššími územnými celkami.
  • Plánuje rozsah osobnej dopravy, tvorbu cestovného poriadku, kapacitu a kvalitu vlakov, vypracovanie taríf a prepravných podmienok a realizuje predaj cestovných dokladov.
  • Venuje sa rozvoju a rozširovaniu služieb zákazníkom, vývoju a ponuke nových produktov a ďalších zákazníckych služieb vrátane mimoriadnych prepráv podľa špeciálnych prianí zákazníkov.
 • Úsek obchodu je zložený z organizačných útvarov: sekcia marketingu, sekcia služieb zákazníkom a oddelenie zákazníckych podaní (pochvaly/sťažnosti).
 • Organizačne pod úsek patria aj pracoviská sprostredkúvajúce predaj cestovných dokladov na staniciach (osobní pokladníci) a referenti kontaktného centra.
 • Úsek prevádzky zodpovedá za plánovanie a realizáciu prevádzky vlakov podľa objednávky úseku obchodu. Vypracováva plány radenia vlakov, efektívne obehy osobných vozňov, hnacích vozidiel a ich obsadenie personálom.
  • Definuje stratégiu rozvoja koľajových vozidiel, zodpovedá za operatívne (dispečerské) riadenie, analyzuje meškania vlakov a ich príčiny. Na starosti má aj kontrolu čistenia koľajových vozidiel.
 • Úsek prevádzky je zložený z útvarov: sekcia prípravy prevádzky, sekcia riadenia prevádzky a sekcia kvality prevádzky, ktoré sa ďalej organizačne členia na oddelenia.
 • Pod úsek patria dve najpočetnejšie profesie celej spoločnosti, a to rušňovodiči a vlakvedúci.

 • Úsek ekonomiky a informačného manažmentu zabezpečuje riadenie finančných tokov firmy, koordináciu spracovania a vyhodnocovania podnikateľského plánu, vedie účtovníctvo a definuje základné princípy fungovania interného trhu.
  • Spravuje informačné a komunikačné technológie (ICT), zabezpečuje dátovú a aplikačnú bezpečnosť spoločnosti a časť činností, ktoré súvisia s alternatívnymi predajnými kanálmi (web, mobilná aplikácia, predajné automaty) i celofiremnými inováciami. 
 • Úsek ekonomiky je zložený z organizačných útvarov: sekcia účtovníctva a daní, sekcia controllingu, sekcia informačných technológií, sekcia digitalizácie a rozvoja systémov, oddelenie riadenia cudzích zdrojov, oddelenie riadenia cash-flow, oddelenie inovačné centrum.
 • Úsek služieb spravuje všetok nehnuteľný majetok spoločnosti (aj prenajatého majetku) vrátane koľajísk a budov v rušňových depách a opravovniach vozňov, ktoré sú majetkom ZSSK a nepatria pod správu ŽSR. Na starosti má celofiremné obstarávanie tovarov a služieb (podľa Zákona o verejnom obstarávaní).
 • Úsek služieb je zložený z troch sekcií: sekcia manažmentu nehnuteľností, sekcia logistiky, sekcia obstarávania a nákupu.
 • Úsek údržby zabezpečuje opravy a menšie revízie železničných koľajových vozidiel podľa potrieb úseku prevádzky. Pripravuje vlakové súpravy pred odchodom vlaku po technickej a bezpečnostnej stránke, zodpovedá za vykonanie technickej a hygienickej údržby.
  • Úsek údržby zodpovedá aj za technickú a technologickú podporu pre procesy údržby a opráv vrátane strojov a zariadení potrebných pre údržbu koľajových vozidiel. Jej zamestnanci vykonávajú práce na staniciach, v rušňových depách a v opravovniach vozňov.
  • Najčastejšími profesiami v údržbe sú zámočník, elektro/mechanik, vozmajster.
 • Úsek údržby je zložený z troch organizačných útvarov: sekcia údržby a opráv, sekcia technická a technologická, oddelenie kontroly kvality opráv.

 

 

PROCESY

 • ZSSK je otvorenou spoločnosťou, ktorá dodržiava pravidlá integrity a transparentnosti konania. Spoločnosť k tomu zaväzujú zákony, ale aj premyslený systém pravidiel.

Pravidlá,
ktorými sa riadime

Práva, podnety
a kompenzácie

Ochrana osobných
údajov (GDPR)

 
 

 

 

^ Hore