Všeobecné podmienky poskytovania prístupu do siete Internet

 

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

 

Poskytovanie prístupu do siete INTERNET

 1. Tento dokument stanovuje Všeobecné podmienky poskytovania prístupu do siete INTERNET (ďalej len „podmienky“) cestujúcim vo vybraných vlakoch a vozňoch poskytovateľa, a to na základe platnej prepravnej zmluvy.
 2. Prístup do siete Internet na základe zmlúv s dodávateľmi zriadila, prevádzkuje a ďalej poskytuje obchodná spoločnosť: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., so sídlom: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele: Sa, vl. č. 3497/B (ďalej aj „ZSSK“).
 3. Služba Internet je elektronická komunikačná služba poskytovaná ZSSK, ktorá užívateľovi umožňuje prístup do internetu prostredníctvom kompatibilného zariadenia s certifikovaným WiFi komunikačným rozhraním umožňujúcim používať jednotlivé komponenty a nástroje služby Internet.
 4. Služba je poskytovaná prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup užívateľa k internetu, ktoré sú prevádzkované poskytovateľom služby (ZSSK), a to pre cestujúcich vo vybraných vlakoch ZSSK (ďalej aj užívateľ).

 

Čl.  2. Služby internetu

 1. ZSSK poskytuje užívateľovi počas cesty vybraným vlakom a vozňom ZSSK služby internetu, ktoré zahŕňajú:
  • prístup do siete Internet prostredníctvom technológie WiFi,
  • prevádzkovateľ zaisťuje dohľad a kontrolu nad prevádzkou technológie WiFi.
 2. ZSSK trvale zabezpečuje servis a prípadné opravy zariadení dátovej siete WiFi.
 3. ZSSK nezodpovedá užívateľovi alebo tretím osobám za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku využívania poskytovaných služieb dátovej siete WiFi, resp. škodu vzniknutú v dôsledku prípadnej nefunkčnosti samotnej dátovej siete WiFi.
 4. ZSSK je oprávnená na základe vlastného rozhodnutia prevádzku dátovej siete WiFi kedykoľvek prerušiť, zablokovať alebo úplne zastaviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa, resp. zmeniť technické parametre služby.
 5. ZSSK nezodpovedá za prípadné problémy vyskytujúce sa za rozhraním dátovej siete WiFi.
 6. ZSSK nezodpovedá užívateľovi:
  • za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia služieb, najmä ako dôsledok poruchy, opravy, údržby, modernizácie a rozšírenia siete,
  • za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, napr. charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, ktoré sa v tejto súvislosti považujú za okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
  • za škodu, ktorá vznikla užívateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s využívaním poskytovanej služby, spôsobenú nedostatočnou ochranou ... pred vírusmi, spamom, rôznymi druhmi počítačových infiltrácií,
  • za škodu súvisiacu s obsahom prenášaných správ,
  • za bezpečnosť, resp. poškodenie obsahu údajov, informácií, elektronických súborov a dát užívateľa,
  • za aktuálnosť, pravdivosť, zákonnosť ako ani za súlad s morálnymi princípmi akýchkoľvek údajov a informácií, pochádzajúcich z dátovej siete WiFi.
 7. ZSSK odporúča užívateľom služby používať pri využívaní služby vhodné zabezpečovacie mechanizmy (napr. antivírusy a firewall).
 8. Tok dát medzi zariadením používateľa a zariadením poskytovateľa je nekódovaný. Sieť je otvorená a nemusí obsahovať bezpečnostné prvky.
 9. Služba je užívateľom poskytovaná bezodplatne, dostupnosť služby, jej bezporuchová funkčnosť, efektívnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení, kompatibilita so zariadením užívateľa a siete, ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú garantované. Pri užívaní služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, resp. k poruchám pripojenia v dôsledku objektívneho obmedzenia použitou technológiou. ZSSK nezodpovedá v tejto súvislosti užívateľovi za prípadný vznik akejkoľvek škody.

 

Čl.  3. Povinnosti užívateľa služby

 1. Užívateľ je povinný využívať služby dátovej siete WiFi ZSSK len spôsobom, ktorý je v súlade s týmito podmienkami, právnymi predpismi. Užívateľ nie je oprávnený pri užívaní služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť služby alebo zariadení ostatných užívateľov.
 2. Užívateľ sa zaväzuje nezneužiť žiadnu zo služieb na:
  • podporu, vytvorenie priestoru alebo na zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity vrátane prenosu obscénnej alebo urážlivej komunikácie alebo uverejňovanie takýchto materiálov na sieti, rozširovanie počítačových vírusov, neoprávnený zásah do materiálov podliehajúcich autorskému právu alebo do vlastníckych práv, alebo publikovanie materiálov v rozpore s právnymi predpismi,
  • narušenie bezpečnosti systému alebo siete pokusom o získanie neoprávneného prístupu k dátam, systémom alebo sieťam, alebo ich použitím, vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti systému alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete,
  • svojvoľné pokusy o preťaženie systému a iné zlovoľné kroky.
 3. Užívateľ nesmie používať sieť na komerčné účely, šíriť na nej nevyžiadané informácie reklamného charakteru, šíriť obchodné informácie, politickú, náboženskú alebo rasovú agitáciu, propagáciu drog alebo šíriť materiály, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Zabezpečenie kompatibility zariadení užívateľa použitých pri užívaní služby a posúdenie ich vhodnosti na účely užívania služby je výhradne na vlastnom uvážení užívateľa. ZSSK v súvislosti s poskytovaním služby nesprístupňuje užívateľom žiadny osobitný software, zariadenie ani konfiguračné nastavenia.

 

Čl.  4. Zmeny a platnosť podmienok

 1. ZSSK je oprávnená tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, upraviť, resp. doplniť.
 2. Tieto podmienky sú záväzné pre každého užívateľa služby dátovej siete WiFi ZSSK počas trvania cesty vlakom ZSSK pokrytým WiFi signálom.
 3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok stane neplatným, neúčinným, resp. nevykonateľným, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2015. Tieto podmienky sú zverejnené.
 5. Právne vzťahy medzi ZSSK a užívateľom služby dátovej siete WiFi ZSSK, ktoré nie sú týmito podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
^ Hore