ŠTATÚT PROPAGAČNÝCH SÚŤAŽÍ NA FACEBOOKU

ŠTATÚT PROPAGAČNÝCH SÚŤAŽÍ na profile ZSSK na sociálnej sieti FACEBOOK (ďalej len "štatút")

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3497/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia dopravných služieb Usporiadateľa.

2. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v čase uvedenom v príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

3. Účastníci Súťaže:

Súťaže sa podľa týchto pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), ako aj osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní úlohu uverejnenú na Facebook  stránke Usporiadateľa alebo uverejní správnu odpoveď na súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom na Facebook stránke Usporiadateľa. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí víťazov, ktorých počet a ceny budú uvedené príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom zamestnancov  Usporiadateľa v sídle Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava v deň uvedený v príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená súťaž vyhlásená. Výhercov  bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Železničnej spoločnosti Slovensko, a . s. v priebehu 10  pracovných dní odo dňa žrebovania.
Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhry pre Účastníkov Súťaže:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva výhru, ktorá bude špecifikovaná v príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude uvedená časť súťaže vyhlásená.

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Informovanie Účastníkov Súťaže o získaní výhry a odoslanie výhier:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára  na víťazný post.

V prípade, ak sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 10 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30  dní odo dňa žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:

Účasť v súťaži si vyžaduje, aby Účastníci Súťaže udelili Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyhnutných pre vykonanie súťaže. Bez udelenia súhlasu Usporiadateľ súťaže nie je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníkov Súťaže na účely súvisiace s vykonaním Súťaže.  Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa podľa podmienok uvedených na nasledovnom linku: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/podmienky-ochrany-sukromia-pre-zakaznikov.html.

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vykonaním tejto Súťaže bude prevádzkovateľ spracúvať na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania Výhercov, prípadne na propagáciu Súťaže, ako aj poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na priebehu Súťaže a na odovzdaní výhier, ako sú poskytovatelia služieb mobilných operátorov, poštových služieb a pod. v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah poskytovaných osobných údajov bude uvedený v príspevku na Facebooku Usporiadateľa, ktorým bude súťaž vyhlásená. Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnosti spracúvania osobných údajov Usporiadateľom Súťaže nájdete tu: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/podmienky-ochrany-sukromia-pre-zakaznikov.html.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať  a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách Usporiadateľa bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Usporiadateľa: www.zssk.sk.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Bratislava 25.05. 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.


^ Hore