Majetok ZSSK na predaj alebo prenájom

Predaj nepotrebných
zásob

Predaj nehnuteľného 
majetku - ponuka

Prenájom nehnuteľného
majetku - ponuka

Predaj hnuteľného
majetku - ponuka

Odpredaj kovového
odpadu

 

 

 

^ Hore