INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Zavedený integrovaný manažérsky systém v spoločnosti predstavuje viacero koordinovaných aktivít, prostredníctvom ktorých sa usmerňuje a riadi zvyšovanie kvality procesov a činností v spoločnosti s orientáciou na zákazníka v snahe porozumieť jeho súčasným a budúcim potrebám a plniť jeho požiadavky.

Filozofia a štruktúra manažérskeho systému je vytvorená na princípe Demingovho PDCA cyklu:

Plán – plánuj (najskôr si činnosť naplánuj),
Do – urob (potom činnosť urob podľa toho, ako si ju naplánoval),
Check – skontroluj (skontroluj výsledky práce),
Act – reaguj (na základe výsledkov hľadaj, ako neopakovať chyby, ktoré sa stali a čo je možné ďalej zlepšiť) a toto znovu naplánuj, urob, skontroluj …

Naše certifikované systémy sú zamerané na manažérstvo kvality a ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a garantujú, že procesy a činnosti sa vykonávajú v súlade s požiadavkami príslušných noriem.

Integrovaný manažérsky systém v súčasnosti zahŕňa certifikované produkty:

  • prevádzkovanie vlakov diaľkovej dopravy vnútroštátneho významu kategórie IC, R 6xx, na trati Bratislava – Žilina – Košice a späť,
  • predaj cestovných dokladov,
  • realizácia vzdelávania zamestnancov.

  • prevádzkovanie osobnej dopravy na železničnej dráhe podľa štandardu OHSAS 18001: 2007 (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore