Železničiarsky slovník

  • Mimoriadnosť: neplánovaná situácia, ktorá nastala vplyvom nehody, technickej poruchy na infraštruktúre alebo vozidlách, poveternostných podmienok, a má vplyv na meškanie a jazdu vlaku,
  • Výluka: plánovaná prevádzková situácia, keď správca infraštruktúry vykonáva údržbu alebo opravu železnice alebo jej zariadení a jazda vlakov nie je v takom úseku možná alebo je výrazne obmedzená,
  • NAD: náhradná autobusová doprava  za vybrané vlaky v časti trasy alebo v ich celom úseku,
  • Odklon: vlak je vedený po inej ako obvyklej trase,
  • Ako vzniká meškanie: meškanie môže vznikať technickou poruchou na infraštruktúre alebo na vozidlách, v dôsledku mimoriadnosti alebo výluky, pôsobením poveternostných vplyvov, čakaním na zmeškané prípojné vlaky, čakaním na zmeškaný protiidúci vlak na jednokoľajnej trati,
  • Obratový vlak: prechod celej súpravy vlaku na vlak idúci po tej istej trati len opačným smerom,
  • Prípoj (prípojné vlaky): vlaky, ktorých interval medzi pravidelným príchodom prvého vlaku a pravidelným odchodom druhého vlaku je zhodný alebo dlhší, ako čas potrebný na prestup medzi týmito vlakmi v stanici,
  • Sled vlakov: systém jázd  vlakov, ktorý je určený miestnymi podmienkami  železničnej infraštruktúry a aktuálnou prevádzkovou situáciou. Správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) určuje, v akom poradí budú vlaky prechádzať cez konkrétny úsek v prípade neštandardných prevádzkových situácií.
^ Hore