TATRANSKÉ ELEKTRIČKY A ZUBAČKY - JEDNORAZOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

  • dostupné v pokladniciach ZSSK a v internetovom obchode,
  • nemusíte zisťovať, akú vzdialenosť pocestujete,
  • jednorazové lístky zo stanice Poprad Tatry cez Starý Smokovec do Tatranskej Lomnice platia aj na trati cez Studený Potok,
  • možnosť využiť výhody Kreditného konta.

JEDNORAZOVÉ CESTOVNÉ TATRANSKÝCH ELEKTRICKÝCH ŽELEZNÍC A OZUBNICOVEJ ŽELEZNICE

Km

Obyčajné

Zľavnené

0 - 2 km

0,50 €

0,25 €

3 - 6 km

1,00 €

0,50 €

7 - 19 km

1,50 €

0,75 €

20 - 34 km

2,00 €

1,00 €

Zľavnené jednorazové cestovné môžu využiť

  • držitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS a SENIOR RAILPLUS
  • držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S
  • rodičia cestou na návštevy k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutým alebo chronicky chorým umiestneným v ústavoch na území SR a na návštevy detí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • majitelia na prepravu psov,
  • deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku s akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu)
  • držitelia žiackeho/študentského preukazu (ak nevyužívajú nárok na bezplatnú prepravu)

Občania nad 70 rokov veku, ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, platia jednotnú sumu 0,25 € na celú trať TEŽ a OŽ (maximálne na vzdialenosť 34 km).

Lístok platí na cestu v daný deň aj s prestupom do najbližšieho prípoja.

Prosíme, aby ste si lístok pred cestou označili v označovači. Cestovný doklad je platný až po označení.

^ Hore