ZĽAVA NA NÁVŠTEVU DETÍ UMIESTNENÝCH V ÚSTAVOCH SOCIÁLNEJ KURATELY

Pri návštevách detí umiestnených v ústavoch, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately máte nárok na zľavu 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede. Na uplatnenie zľavy potrebujete preukaz vystavený zariadením alebo školou, kde je dieťa umiestnené. Zľavu nie je možné využiť vo vlakoch InterCity.

Kto presne má nárok na zľavu

  • zľava 50 % z obyčajného cestovného sa poskytuje rodičom alebo iným zákonným zástupcom,
  • na návštevu detí telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých, umiestnených v školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v zdravotníckych zariadeniach na území SR a na návštevu detí v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Kde zľavu využijete

  • v 2. vozňovej triede zo stanice najbližšej miestu bydliska rodičov (zákonných zástupcov) do stanice najbližšej miestu ústavu, v ktorom je dieťa umiestnené a späť,
  • zľavu je možné uplatniť aj vo vlakoch EC a SC s príplatkom 1 €,
  • cestovať späť so zľavou je možné najneskôr deň po návšteve dieťaťa,

Čo potrebujete

  • zľava 50 % sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením alebo školou, v ktorom je dieťa umiestnené. Pri spiatočnej ceste je potrebné preukaz opečiatkovať a podpísať zodpovedným zamestnancom zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, pri kontrole vo vlaku môže byť vyžadovaný aj preukaz totožnosti.
^ Hore