ŠTUDENTI

Kto má nárok na registráciu

 • žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov (teda do ukončenia štúdia alebo do 26. narodenín podľa toho, čo nastane skôr),
 • podmienkou je občianstvo Slovenskej republiky, iného členského štátu EÚ alebo trvalý pobyt v štáte EÚ,
 • za školu sa považuje každé vzdelávacie zariadenie registrované rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR alebo ekvivalent v zahraničí,

Ako sa bezplatne zaregistrovať na bezplatnú prepravu

Registráciu vybavuje osobne žiak alebo študent. Postup je nasledovný:

 

1. Ak je študent držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK) vydanej školou na Slovensku aj s aktivovanou dopravnou časťou (ide typicky o kartu ISIC vydávanú školou, pričom dopravná časť sa obvykle aktivuje na termináli v škole), registruje sa s nasledovnými dokladmi:

 • bezkontaktná čipová karta vydaná školou,
 • preukaz totožnosti,
 • fotografia (predloženie je dobrovoľné).

Registráciou žiak/študent získa PREUKAZ ZÁKAZNÍKA.

2. Ak žiak alebo študent nie je držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK), registruje sa s nasledovnými dokladmi:

Registráciou žiak/študent získa PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Tento postup platí aj pre študentov stredných škôl, ktoré vydávajú karty bez dopravnej časti (kliknite prosím na ďalšie informácie).

Študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku (tieto vysoké školy vydávajú bezkontaktné čipové karty, ale s neaktivovanou dopravnou časťou respektíve bez dopravnej časti) si môžu vybrať - získať PREUKAZ ZÁKAZNÍKA bez možnosti využívať mesačné časové lístky na bezplatnú prepravu (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti, fotografia je nepovinná) alebo si vyžiadať PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, na základe ktorého si okrem jednorazových lístkov môžu zabezpečiť aj mesačné časové lístky (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

3. Ak žiak alebo študent študuje na škole v zahraničí a je občanom členského štátu EÚ alebo má trvalý pobyt v členskom štáte EÚ, registruje sa s nasledovnými dokladmi:

 • originál Potvrdenia o návšteve školy na aktuálny školský/akademický rok (prosíme o pozornosť - potrebné je mať vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, najmä informáciu o trvaní príslušného akademického roka (presný dátum od – do) a ročníku, v ktorom daný študent školu navštevuje, v prípade študenta v záverečnom ročníku aj informáciu o termíne záverečnej skúšky),
 • fotokópia úradného prekladu Potvrdenia o návšteve školy do slovenského jazyka (nevyžaduje sa, ak je potvrdenie alebo jeho úradný preklad z cudzieho jazyka v českom jazyku, resp. ak škola v Českej republike potvrdila priamo žiadanku na výdaj preukazu),
 • preukaz totožnosti,
 • fotografia s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
 • v prípade, že ZSSK nemá informáciu, či má študijný program ekvivalent na Slovensku, študent potrebuje aj osvedčenie z ministerstva školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

Registráciou žiak/študent získ PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.

⇓ Žiadanka na stiahnutie ⇓

Kde je možné sa zaregistrovať

Viac informácií o registrácii v pokladniciach zobrazíte kliknutím.

Viac informácií o registrácii cez internet zobrazíte kliknutím.

Časové lístky na bezplatnú prepravu

Žiaci a študenti majú okrem jednorazových lístkov na bezplatnú prepravu možnosť využiť na dochádzanie z miesta bydliska do školy časové lístky na bezplatnú prepravu. Platia nasledovné pravidlá:

 • časové lístky platia vo vlakoch kategórie Os (osobný vlak) a REX (regionálny expres) na vyznačených tratiach,
 • maximálny počet vyznačených tratí je dva a najväčšia možná vzdialenosť 160 kilometrov,
 • platnosť lístka je jeden mesiac,
 • žiakom základných škôl a 1.-4. ročníkov osemročných gymnázií stačí na cestovanie do školy ročný preukaz s vyznačenými traťami (časový lístok sa im nevydáva).

Aké doklady potrebujete pri kontrole vo vlaku

 • cestovný lístok na bezplatnú prepravu,
 • bezkontaktnú čipovú kartu (študenti registrovaní na základe BČK) alebo preukaz vydaný pri registrácii (ostatní študenti).

Užitočné doplňujúce informácie

 • Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydáme na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra.
^ Hore