REGISTRÁCIA V POKLADNICIACH

Deti, študenti, dôchodcovia, ktorí získali nárok na bezplatné lístky na vlak, sa môžu registrovať v pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Registrácia na počkanie je možná v tých pokladniciach, ktoré sú označené ako KVC – Komplexné vybavenie cestujúcich. Pri preberaní preukazu cestujúci podpisujú súhlas so spracovaním osobných údajov, preto je potrebné prísť osobne. Deti do 15 rokov registrujú ich zákonní zástupcovia. Registrácia nie je možná v pokladniciach, ktoré zabezpečujú Železnice SR, ZSSK CARGO, a u zmluvných predajcov ZSSK.

Možnosti registrácie zákazníckeho konta a výdaja preukazu

 • V osobnej pokladnici ZSSK s KVC – registrácia a výdaj preukazu sa môže v bežnom prípade uskutočniť na počkanie,
 • V pokladniciach ZSSK bez KVC – registrácia a výdaj preukazu prebehne do troch pracovných dní.
  • Cestujúci vyplní tlačivo žiadanky,
  • k vyplnenej žiadanke predloží v pokladnici na overenie potrebné doklady podľa jednotlivého typu cestujúceho. Pokladník skontroluje údaje na žiadanke podľa dokladov cestujúceho a doklady cestujúcemu vráti (okrem potvrdenia o poberaní dôchodkových dávok, ktoré sa odoberá),
  • maximálne do troch pracovných dní bude mať preukaz k dispozícii na tej stanici, kde o vydanie preukazu požiadal,
  • zoznam staníc s pokladnicami bez KVC.

Aké doklady potrebujete

 • deti vo veku do 6 rokov

  Registrácia nie je potrebná.
 • deti vo veku od 6 do 16 rokov

 • žiak/študent do 26 rokov

  Registrácia má nasledovné základné podoby:
  • Ak škola vydáva bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) s aktivovanou dopravnou časťou (ide typicky o kartu ISIC vydávanú školou, pričom dopravná časť sa obvykle aktivuje na termináli v škole, študentom Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku akceptujeme aj BČK s neaktivovanou dopravnou časťou alebo bez dopravnej časti):
  • bezkontaktná čipová karta vydaná školou,
  • preukaz totožnosti,
  • predloženie fotografie je dobrovoľné,
  • v pokladnici ZSSK dostane študent PREUKAZ PRE ZÁKAZNÍKA
  • študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku si môžu vyžiadať aj PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, s ktorým si môžu vyzdvihnúť mesačné časové lístky, potom potrebujú ešte fotografiu 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).


  • Ak žiak alebo študent študuje na škole v zahraničí a je občanom členského štátu EÚ alebo má trvalý pobyt v členskom štáte EÚ:
  • originál Potvrdenia o návšteve školy na aktuálny školský/akademický rok (prosíme o pozornosť - potrebné je mať vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, najmä informáciu o trvaní príslušného akademického roka (presný dátum od – do) a ročníku, v ktorom daný študent školu navštevuje, v prípade študenta v záverečnom ročníku aj informáciu o termíne záverečnej skúšky),
  • fotokópiu úradného prekladu Potvrdenia o návšteve školy do slovenského jazyka (úradný preklad Potvrdenia o návšteve školy sa nevyžaduje, ak je Potvrdenie o návšteve školy alebo jeho úradný preklad v českom jazyku, respektíve ak škola v Českej republike potvrdila priamo Žiadanku na výdaj preukazu),
  • v prípade, že ZSSK nemá informáciu, či má študijný program ekvivalent na Slovensku, študent potrebuje aj osvedčenie z ministerstva školstva, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní,
  • preukaz totožnosti,
  • fotografia 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
  • v pokladnici ZSSK dostanú žiaci alebo študenti PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA.
 • dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov

  • preukaz totožnosti,
  • potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní (poberatelia sociálnych dôchodkov od Sociálnej poisťovne, poberatelia vdovských výsluhových, vdoveckých výsluhových, sirotských výsluhových alebo invalidných výsluhových dôchodkov od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia),
  • fotografia 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie),
  • v pokladnici ZSSK zákazník získa PREUKAZ PRE POBERATEĽA DÔCHODKU DO 62 ROKOV.
 • seniori nad 62 rokov

^ Hore