Faktúry za služby

Železničná spoločnosť Slovensko v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (DPH) bežne vyhotovuje za poskytnuté služby vo vnútroštátnej preprave zjednodušené faktúry – cestovné doklady. Na účely uplatnenia odpočítania DPH tieto cestovné doklady nezahŕňajú všetky údaje ako riadna plnohodnotná faktúra. Zjednodušené faktúry obsahujú obchodné meno a adresu ZSSK, IČO, IČ DPH, dátum vyhotovenia, cenu celkom vrátane DPH s vyčíslením výšky 20 % (respektíve 10 %) DPH a základ dane podľa jednotlivých sadzieb dane, avšak nie identifikačné, kontaktné údaje príjemcu služby a jednotkovú cenu.

Súvisiace články

Aké faktúry vystavujeme

  • pri vnútroštátnych dokladoch bez rozdielu výšky cestovného pre fyzické osoby vystavujeme zjednodušené faktúry (cestovné doklady),
  • pri vnútroštátnych dokladoch s cenou cestovného menej ako 100 € vrátane DPH pre zdaniteľné osoby podľa zákona o DPH a nezdaniteľné právnické osoby vystavujeme zjednodušené faktúry (cestovné doklady),
  • pri vnútroštátnych dokladoch s cenou cestovného viac ako 100 € vrátane DPH pre zdaniteľné osoby podľa zákona o DPH a nezdaniteľné právnické osoby sme povinní vystaviť plnohodnotnú faktúru,
  • medzištátna osobná preprava je oslobodená od DPH.

Kde a ako môžete požiadať o vystavenie plnohodnotnej faktúry

  • o vystavenie faktúry môžete požiadať hneď po nákupe lístka v pokladnici Železničnej spoločnosti Slovensko (okrem zmluvných predajcov) a po vyplnení tlačiva Identifikačné údaje na vyhotovenie faktúry,
  • ak už ste lístok použili na cestovanie, môžete o vystavenie faktúry požiadať alebo v pokladnici, alebo vyplnené tlačivo aj s originálom lístka poslať priamo na adresu Železničná spoločnosť Slovensko, Sekcia odúčtovania tržieb železníc (SeOTZ), Rožňavská 1, 832 72 Bratislava,
  • ak ste využili internetový cestovný doklad alebo SMS lístok, prosíme okrem tlačiva s identifikačnými údajmi doložiť potvrdenie o zakúpení SMS lístka alebo vytlačený internetový lístok. Požiadať o plnohodnotnú faktúru môžete v pokladniciach alebo na uvedenej adrese SeOTZ,
  • o plnohodnotnú faktúru je možné požiadať aj pri využití služieb Kuriér alebo Interkuriér,
  • plnohodnotnú faktúru vám spolu s originálom cestovného dokladu pošleme do 15 dní.

Dokumenty na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.