Protikorupčný program

Protikorupčný program Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. („Protikorupčný program“)

A. POPIS AKTUÁLNEHO STAVU

O nás

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“ alebo „spoločnosť“) je modernou a otvorenou obchodnou spoločnosťou, ktorá netoleruje korupciu v akejkoľvek forme vo všetkých svojich aktivitách a na všetkých úrovniach spoločnosti. Pod korupciou rozumieme zneužitie právomoci nad cudzím zvereným majetkom alebo právami s cieľom získania súkromných výhod. Korupcia je pre našu spoločnosť neetická a neakceptovateľná a nezlučuje sa s našimi zásadami správania sa spoločnosti a jej obchodných partnerov.

Sme si vedomí svojej zodpovednosti pri dodržiavaní a presadzovaní protikorupčných opatrení. Naplnením tohto záväzku je zjednotenie protikorupčných opatrení v Protikorupčnom programe.

Zaväzujeme sa, že spolu so svojimi obchodnými partnermi budeme dodržiavať zásady správania sa vyplývajúce z Protikorupčného programu. 

Priority a ciele

Našou prioritou je zabezpečiť dodržiavanie prevenčných protikorupčných opatrení s cieľom korupcií predísť.

 • Máme nulovú toleranciu akejkoľvek formy korupcie. Pravidelne kontrolujeme akékoľvek podnety a náznaky týkajúce s možnej korupcie.
 • Naši zamestnanci nesmú prijímať alebo požadovať od zákazníkov, dodávateľov ani tretích osôb finančné prostriedky alebo iné cenné predmety s cieľom obohatiť seba alebo iného.
 • Sme transparentná spoločnosť a poskytujeme verejnosti pravdivé informácie o našich obchodných činnostiach v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, pričom rešpektujeme obchodné tajomstvo našich obchodných partnerov.
 • Pri verejnom obstarávaní dodržiavame princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
 • Zverejňujeme dokumentáciu o všetkých nadlimitných  zákazkách podľa Zákona o verejnom obstarávaní a všetkých verejných tendroch. Prijatie protikorupčných opatrení je dôležitým nástrojom dosiahnutia zámerov verejného obstarávania a vytvárania podmienok pre budovanie dôvery medzi obstarávateľom a potenciálnymi uchádzačmi, ako aj medzi širokou verejnosťou.

B. PRIJATÉ PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

Spôsoby nahlasovanie korupcie Každý má nahlásiť korupciu, s ktorou sa stretol. Nahlasovať korupciu môžu zamestnanci ZSSK, obchodní partneri spoločnosti, ako aj  iné osoby najmä zákazníci, dodávatelia, sprostredkovatelia a pod.. Pre účely prípadného nahlásenia a riešenia korupcie máme v ZSSK vytvorené tieto možnosti upravené v nasledujúcich dokumentoch :

 • Etický kódex Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. („Etický kódex“) je súhrnom etických princípov, noriem a požiadaviek, vízie spoločnosti a jej poslania. Je súčasťou Protikorupčného programu, ktorý upravuje definíciu korupcie, hlavný cieľ a priority spoločnosti.

Aktuálne znenie Etického kódexu je možné nájsť na: https://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/eticky-kodex0.html. Nahlásenie porušenia Etického kódexu je možné urobiť nasledovnými spôsobmi:

 1. podaním oznámenia o jeho porušení písomnou formou zaslanou elektronicky na emailovú adresu: zssk.etickykodex@slovakrail.sk alebo
 2. ústnou formou priamo svojmu nadriadenému, ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry alebo ktorémukoľvek členovi Etickej rady alebo
 3. telefonicky na 02/2029 4484 (železničná linka 920 – 4484).

V súvislosti s aktivitami spoločnosti môžu vzniknúť aj situácie, ktoré Etický kódex podrobne neustanovuje. Takéto situácie môže zamestnanec konzultovať, môže požiadať o radu, vyjadriť svoj názor alebo znepokojenie, či nahlásiť správanie v rozpore s Etickým kódexom vyššie uvedeným spôsobom.

Spôsob nahlásenia závažnej protispoločenskej činnosti:

 1. písomne, zodpovednej osobe (Interný audit) alebo do podateľne ZSSK v uzatvorenej obálke a označené upozornením „neotvárať – oznámenie určený pre Interný audit“ s adresou doručenia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Interný audit, Žabotova 12, 811 01 Bratislava 1 alebo
 2. ústne do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
 3. elektronicky na emailovú adresu: oznámenie@slovakrail.sk.

Podaním sťažovateľ môže:

 1. sa domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ZSSK,
 2. poukazovať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti ZSSK.

Ide o sťažnosti najmä na porušovanie Etického kódexu, pracovnej zmluvy, Kolektívnej zmluvy, iných platných predpisov ZSSK, sťažnosť, podnet, zamestnanca ZSSK na iného zamestnanca Spôsob nahlásenia je:

 1. v listinnej podobe (musí obsahovať aj vlastnoručný podpis podávateľa) adresovaný na Odbor inšpekcie a kontroly ZSSK, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava doručené prostredníctvom pošty alebo odovzdaním do podateľne ZSSK alebo
 2. elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára: https://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/kontakt.html.

Povinnosťou každého organizačného útvaru našej spoločnosti je akékoľvek prijaté podanie postúpiť príslušnému kompetentnému odbornému útvaru na prešetrenie. To znamená, že v prípade, ak akákoľvek osoba podá oznámenie o korupčnom alebo protispoločenskom správaní inému útvaru, ako je útvar na to príslušný, bezodkladne sa uvedené oznámenie postúpi zodpovednej osobe príslušného organizačného útvaru.

 Osoby oprávnené nahlasovať korupciu

a. Zamestnanci ZSSK

Zamestnanci spoločnosti nahlasujú v zmysle tohto Protikorupčného programu akékoľvek korupčné správanie. Oznámenie o existencii korupcie môžu podať v zmysle ustanovení interných predpisov a to najmä Etického kódexu.

V prípade, ak si je zamestnanec vedomý protispoločenskej činnosti súvisiacej s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, môže oznámiť takúto činnosť v zmysle Oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti. Oznámiť protispoločenskú činnosť môže okrem zamestnanca (oznamovateľa) aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, alebo k  zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou  vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Zamestnanci môžu podať podania aj v zmysle smernice Vybavovanie podaní, ktorými sú nezákaznícke podania (sťažnosti zamestnanca). Smernica ustanovuje aj možnosť podania petície, ktorú takisto prešetruje zodpovedná osoba Odbor inšpekcie a kontroly a musí obsahovať náležitosti uvedené v tejto smernici. Podať je možné aj prvotnú sťažnosť, závažnú sťažnosť alebo aj opakovanú sťažnosť (v prípade preverovania správnosti vybavenia prvotnej sťažnosti) a sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti (v prípade nesúhlasu s postupom vybavovania predchádzajúcej sťažnosti).

b. Obchodní partneri ZSSK

Obchodní partneri spoločnosti môžu v zmysle tohto Protikorupčného programu oznámiť akékoľvek korupčné správanie vychádzajúce zo vzájomnej obchodnej činnosti.

Etický kódex uvádza právo nahlásiť porušenie ustanovení Etického kódexu na Etickú radu, ktorú majú aj iné subjekty než zamestnanci ZSSK, tými sú aj obchodní partneri.

Vo vzťahu k obchodným partnerom alebo ku komukoľvek, kto sa uchádza o obchodný vzťah s našou spoločnosťou neprijímame ani vyžadujeme žiadne peňažné a nepeňažné dary. Môžeme prijať iba reklamné dary a občerstvenie, ak sa ich prijatím nezaväzujeme zvýhodniť toho, kto ich poskytuje. Neposkytujeme nijaké dary, pohostenia a iné pozornosti, s výnimkou reklamných firemných darov, ktorými by sme obchodných partnerov alebo potenciálnych obchodných partnerov spoločnosť navádzali na korupciu alebo iné nelegálne a neetické konanie.

Obchodní partneri môžu podať podanie o korupčnej činnosti aj v zmysle smernice Vybavovanie podaní, ak ide o porušenie Etického kódexu alebo inú zistenú formy korupcie. Ide o podanie (v rámci verejného obstarávania alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti), poprípade aj závažnú sťažnosť, opakovanú sťažnosť alebo sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti, ktoré prešetruje Odbor inšpekcie a kontroly.

c. Iné osoby

Pod inými osobami, ktoré môžu oznámiť korupčné správanie, rozumieme najmä našich zákazníkov. Aj zákazníci spoločnosti, poprípade aj obyvatelia regiónov alebo mimovládne organizácie, majú právo nahlásiť porušenie Etického kódexu.

Zákazníci našej spoločnosti môžu v zmysle smernice Vybavovanie podaní podať petíciu, prvotnú sťažnosť, reklamácie, pripomienky alebo aj iné podanie (správanie sa zamestnancov k zákazníkom, ochrana pred zločinom vo vlaku alebo objekte železnice a pod.).

Všetky prvotné sťažnosti, ktoré sú zákazníckymi podaniami, pripomienkami k cestovnému poriadku ZSSK, reklamáciami alebo inými formami podania zákazníkov, sa bezodkladne postupujú na oddelenie zákazníckych podaní na vybavenie a na evidenciu do on-line databázy. Závažné sťažnosti, opakované sťažnosti alebo sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti vybavuje a eviduje v Centrálnej databáze Odbor inšpekcie a kontroly.

C. PROTIKORUPČNÉ PRÁVNE PREDPISY

Zaväzujeme sa pri obchodnej činnosti s obchodnými partnermi dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Korupčné správanie je postihované trestnoprávnymi predpismi a to najmä zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia).

Pri verejnom obstarávaní rokujeme s obchodnými partnermi v rozsahu uvedenom v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Vo fáze získania zákazky dochádza k veľkému konkurenčnému boju, preto sa zaväzujeme dodržiavať protikorupčné opatrenia a pravidlá.

Sme osobou povinnou zverejňovať písomnosti v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zaväzujeme sa dodržiavať aj zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa upravujú podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Ďalej sa v rámci obchodných činností riadime ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník upravuje podmienky hospodárskej súťaže a zakazuje určité formy konania ako je nekalá súťaž. Existencia korupcie bráni v rozvoji spravodlivej hospodárskej súťaže.

ZSSK vyhlasuje, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijala primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Informácia o ochrane osobných údajov v ZSSK určená obchodným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-gdpr.html, o čom obchodný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.  

V Bratislave, 28.08.2019

Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kontaktné údaje:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939,

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl. č. 3497/B

Kontaktné centrum 18 188 (zo zahraničia +421 24 48 58 188),

mail: info@remove-this.slovakrail.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, 055/2295039

^ Hore