INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej iba ako „nariadenie“) Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., IČO: 35 914 939, (ďalej „ZSSK“ alebo „spoločnosť“) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

ZSSK zbiera osobné údaje priamo od dotknutej osoby, ňou splnomocnenej osoby alebo jej zákonného zástupcu, a to prostredníctvom riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia ZSSK alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, s ktorým ZSSK uzatvorila sprostredkovateľskú zmluvu, a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov, alebo prostredníctvom webovej stránky ZSSK. V prípade osobných údajov detí do 16 rokov získava ZSSK osobné údaje od osôb, ktoré sú nositeľmi ich rodičovských práv a povinností.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s nariadením.

Osobné údaje spracúvame:

 • s cieľom plniť zmluvu (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia),
 • v rámci oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia),
 • na základe súhlasu dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia),
 • s cieľom plniť zákonné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia),
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia).

ZSSK spracúva poskytnuté osobné údaje na viaceré účely:

 • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov,
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zákona,
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy, dochádzka zamestnancov,
 • spracovanie účtovnej agendy,
 • odhalenie korupčnej činnosti,
 • vybavenie sťažností/žiadostí podávateľov,
 • v rámci zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti:
  • ochrana budov a majetku spoločnosti,
  • marketingové aktivity,
  • kamerové záznamy interných priestorov budov, priestorov vo vozňoch pre uplatňovanie práv na ochranu vlastných priestorov, na získavanie dôkazov,
  • monitorovanie verejných priestorov kamerovým systémom,
  • audiozáznam ako ochrana práv a pravom chránených záujmov spoločnosti,
  • opatrenia bezpečnosti informačných systémov.

Záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané podľa typu záznamu v zmysle registratúrneho plánu ZSSK. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú archivované 12 mesiacov, resp. v zmysle registratúrneho plánu ZSSK, rovnako podľa typu záznamu. Účtovné záznamy budú archivované minimálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.

Dotknutá osoba má právo požadovať od ZSSK prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas, ktorý ZSSK udelila, ak je spracúvanie založené na podmienke vyplývajúcej z článku 6 ods. 1 písm. a) alebo z článku 9 ods. 2 písm. a) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Prístup k osobným údajom v našej spoločnosti je povolený tým zamestnancom, ktorí ich potrebujú na plnenie pracovných a zákonných povinností. Poskytnúť osobné údaje mimo našej spoločnosti môžeme len v prípade, ak to vyžaduje právny predpis alebo v prípade súhlasu.

Osobné údaje sú spracúvané aj automaticky, s cieľom posúdiť určité osobné aspekty (profilovanie). Profilovanie môže byť využívané v prípadoch:

 • použitia tzv. cookies na webovej stránke spoločnosti; máte právo odmietnuť používať cookies,
 • použitím facebookovej stránky spoločnosti, ktorú využívame na prezentáciu spoločnosti, vrátane zverejňovania fotografií z rôznych udalostí.

Upozornenie: Facebook môže využívať vaše údaje pri prístupe na našu stránku na profilovanie v zmysle podmienok samotnej spoločnosti Facebook.

ZSSK neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny. ZSSK spolupracuje s viacerými dodávateľmi. Pri ich výbere zohľadňuje odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

V prípade otázok alebo podnetov v oblasti ochrany osobných údajov ZSSK môže dotknutá osoba kontaktovať zodpovednú osobu na: osobneudaje@remove-this.slovakrail.sk, pričom bude akceptovaná žiadosť zaslaná z e-mailovej adresy, ktorú ZSSK eviduje vo svojich databázach alebo aj písomne na adrese Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.

Zobrazením a prečítaním tejto informácie Vás naša spoločnosť ako dotknutú osobu oboznámila s ochranou osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Znenie tejto informácie sa môže zmeniť z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien alebo zmeny účelu a prostriedkov spracúvania. Vhodným spôsobom Vás na to upozorníme.

Súvisiace dokumenty na oboznámenie

Bývalí
zamestnanci

Zamestnanci
ZSSK

Zmluvní
partneri

Kamerové
systémy

Návštevy
v priestoroch ZSSK

Ohlasovatelia
protispoločenskej činnosti

Cestovné
výhody

Mimoriadne
a nehodové udalosti

Uchádzači 
o zamestnanie

Podmienky ochrany
súkromia pre zákazníkov

Účel, právny základ,
lehoty uchovávania, príjemcovia

Sú to vaše údaje -
prevezmite kontrolu (príručka)

^ Hore