Profil obstarávateľa

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK a.s.) je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 v spojení s odsekom 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe ustanovenia § 5 zákona o verejnom obstarávaní je ZSSK, a.s. povinná aplikovať postupy stanovené v zákone o verejnom obstarávaní len pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Obstarávanie tovarov, služieb a prác potrebných na zabezpečenie prevádzky osobnej dopravy a výkon ďalších činností, zapísaných v obchodnom registri, realizuje organizačný útvar Sekcia obstarávania a nákupu v súlade s platným Organizačným poriadkom ZSSK, a.s..

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu obstarávania ZSSK, a.s. na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú zamestnanci Sekcie obstarávania a nákupu v spolupráci s odbornými garantmi z jednotlivých organizačných útvarov spoločnosti podľa Smernice pre obstarávanie ZSSK, a.s.

ZSSK, a.s. zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác prednostne využitím prostredníctvom elektronických prostriedkov. Zároveň oznamuje všetkým svojim dodávateľom, že uzatvorené zmluvy vrátane dodatkov bude zverejňovať v centrálnom registri zmlúv v zmysle platnej legislatívy. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, príp. v Profile obstarávateľa.“

ZSSK, a.s. má na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zriadený profil obstarávateľa.

2. Nezáväzná výzva na predkladanie návrhov pre spoluprácu so ZSSK

(Non-binding call for Proposals for Cooperation with Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.)

Komplexné Zabezpečenie služby predaja cestovných dokladov v mene ZSSK prostredníctvom samoobslužných predajných automatov umiestnených v určených železničných staniciach. Dovoľujeme si požiadať o predloženie návrhu na spoluprácu do 26. apríla 2018 podľa pokynov uvedených v nezáväznej výzve.

The complex provisions of ticket-sales on behalf of ZSSK should be performed using ticket-vending machines located in selected stations. We kindly ask to send us the proposals for cooperation latest until 26th April 2018 according to the instructions listed in the non-binding call.

3. Zmluvy a objednávky ZSSK a.s. do roku 2011
• (Zmluvy sú od roku 2012 zverejňované v Centrálnom registri zmlúv)

4. Verejné obchodné súťaže

Obstarávanie tovarov a služieb, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 100 000 EUR a súčasne nižšia ako 418 000 EUR a obstarávanie prác, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 330 000 EUR a súčasne nižšia ako 5 225 000 EUR, a v súlade s internou smernicou  pre obstarávanie ZSSK, a.s. bude ZSSK, a. s., zabezpečovať verejnou obchodnou súťažou podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
• Vyhlásenia verejných obchodných súťaží (VOS):
• Zmeny podmienok verejných obchodných súťaží (VOS), predĺženie určených lehôt a opravy zverejnených údajov:
• Výsledky verejných obchodných súťaží (VOS):

5. Verejné obchodné súťaže v elektronickom nákupnom systéme

Vybrané obstarávania tovarov a služieb, ktorých predpokladaná cena je nižšia ako 418 000 EUR a súčasne vyššia ako limit stanovený v internej smernici a obstarávanie prác, ktorých predpokladaná cena je nižšia ako 5 225 000 EUR a súčasne vyššia ako limit stanovený v internej smernici, a v súlade s touto smernicou, bude ZSSK, a.s., zabezpečovať verejnou obchodnou súťažou v elektronickom nákupnom systéme (ENS). Pre zapojenie uchádzača do VOS je nutná  registrácia v ENS.

7. Prieskumy trhu v ENS - Rok 2018

8. Protokoly z prieskumov trhu - Rok 2018

9. Archív verejného obstarávania do roku 2017

  • (Vyhlásenia VOS, Výsledky VOS, Vyhlásenia a výsledky VOS v ENS, Zmeny podmienok, zápisnice, prieskumy, plánované obstarávania a iné)
^ Hore