1. Profil obstarávateľa

      Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK a.s.) je obstarávateľom podľa § 8 ods. 1 písm. a) v spojení s odsekom 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. s) zákona o verejnom obstarávaní je ZSSK, a.s., povinná aplikovať postupy stanovené v zákone o verejnom obstarávaní len pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Obstarávanie tovarov, služieb a prác potrebných na zabezpečenie prevádzky osobnej dopravy a výkon ďalších činností, zapísaných v obchodnom registri, realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom ZSSK, a.s., Sekcia logistiky, Oddelenie obstarávania tovarov a služieb. Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu obstarávania ZSSK, a.s. na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými garantmi z jednotlivých organizačných útvarov spoločnosti podľa Smernice pre obstarávanie ZSSK, a.s. ZSSK, a.s. zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác prednostne využitím elektronickej aukcie. Zároveň oznamuje všetkým svojim dodávateľom, že uzatvorené zmluvy vrátane dodatkov bude zverejňovať v centrálnom registri zmlúv v zmysle platnej legislatívy. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, príp. v Profile obstarávateľa.

Oznámenia zverejnené vo Vestníku VO:
oznámenia o profile obstarávateľa
kvalifikačný systém
pravidelné informatívne oznámenia na súťaž
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
oznámenia o výsledku verejného obstarávania
informácia o zmluve
oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti Ex Ante
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky
Oznámenia zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania za predchádzajúce roky sú sprístupnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk) v Sekcii stránky - VESTNÍK - archív.

Informácie o otváraní ponúk, o výsledku vyhodnotenia ponúk a o poradí uchádzačov

Zverejnené podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení od 23. apríla 2013 a podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení od 18. februára 2013. 

2. Plánované obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác

3. Zmluvy a objednávky ZSSK a.s. do roku 2011
• (Zmluvy sú od roku 2012 zverejňované v Centrálnom registri zmlúv)

4. Verejné obchodné súťaže

Obstarávanie tovarov a služieb, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 100 000 EUR a súčasne nižšia ako 387 000 EUR a obstarávanie prác, ktorých predpokladaná cena je vyššia ako 330 000 EUR a súčasne nižšia ako 4 845 000 EUR, bude ZSSK, a. s., zabezpečovať verejnou obchodnou súťažou podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
• Vyhlásenia verejných obchodných súťaží (VOS) za rok 2017:
• Zmeny podmienok verejných obchodných súťaží (VOS), predĺženie určených lehôt a opravy zverejnených údajov za rok 2017:
• Výsledky verejných obchodných súťaží (VOS) za rok 2017:

5. Verejné obchodné súťaže v elektronickom nákupnom systéme

Vybrané obstarávania tovarov a služieb, ktorých predpokladaná cena je nižšia ako 387 000 EUR a súčasne vyššia ako limit stanovený v internej smernici a obstarávanie prác, ktorých predpokladaná cena je nižšia ako 4 845 000 EUR a súčasne vyššia ako limit stanovený v internej smernici, bude ZSSK, a.s., zabezpečovať verejnou obchodnou súťažou v elektronickom nákupnom systéme (ENS). Pre zapojenie uchádzača do VOS je nutná  registrácia v ENS

6. Odpredaj kovového odpadu (do roku 2015 TU)

7. Prieskumy trhu v ENS - Rok 2017

8. Protokoly z prieskumov trhu - Rok 2017

9. Archív verejného obstarávania do roku 2016

  • (Vyhlásenia VOS, Výsledky VOS, Vyhlásenia a výsledky VOS v ENS, Zmeny podmienok, zápisnice, prieskumy, plánované obstarávania a iné)
^ Hore