Poskytovanie informácií podľa zákona

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú železničnú dopravu. Pred tým, než požiadate o sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečítajte si prosím nasledovné informácie, ktoré vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť váš cieľ.

Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

 1. elektronicky na adresu: zsskok@remove-this.slovakrail.sk
 2. písomne na adresu: 
  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
  Odbor komunikácie
  Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
 3. osobne do kancelárie Odboru komunikácie ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava 
 4. ústne na Odbore komunikácie ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava
 5. telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 2029 7788

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 10.01.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.