Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť

TENTO NÁRODNÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU – KF (KOHÉZNY FOND)

Názov a sídlo prijímateľa NFP

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72  Bratislava

Operačný program, prioritná os, investičná priorita, aktivita, fond EÚ

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra z 15. 11. 2016

Programové obdobie:  2014 – 2020

Prioritná os č. 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

Investičná priorita 7iii): Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na znižovanie hluku

Aktivita B: Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy

Špecifický cieľ: 1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Fond EÚ: Kohézny fond (KF)

Názov Projektu: Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť

Kód Projektu v ITMS 2014+: 311011M313

Druh Projektu: Národný projekt

Prínosy: Zlepšenie  kvality ponuky prepravných služieb ŽOD a dopravnej obslužnosti regiónu Banská Bystrica nahradením časti jestvujúcich zastaraných ŽKV novými DMJ a budovaním funkčného systému integrovanej VOD v Banskobystrickom regióne. Uskutočnenie projektu bude mať pozitívny prínos pre obyvateľov s bydliskom v spádových oblastiach IDSBB, pozitívne dopady na sociálno-ekonomické prostredie Banskobystrického kraja a na dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj regiónu a jeho pracovný trh. Nové DMJ poskytnú ponuku modernej a environmentálne ohľaduplnej prepravy na regionálnych tratiach a mali by poskytnúť cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, ale i väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy. Zvýši sa tak atraktívnosť ŽOD, čo by sa malo premietnuť do nárastu počtu cestujúcich železničnou dopravou a tým aj do zlepšenia jej výkonnosti, efektívnosti a konkurenčnej pozície na dopravnom trhu v SR.

Hlavná aktivita Projektu: Obstaranie 21 ks dieselmotorových  jednotiek (DMJ) pre IDS Banská Bystrica

Dodávateľ: ŽOS Vrútky, a.s.

Výška poskytnutého NFP

Na základe Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 10.11.2017  výšku Nenávratného Finančného Príspevku (NFP) poskytnutého ZSSK, a.s. predstavuje suma:

 • 74 835 328,10 €

Poskytovateľ (MDV SR) poskytne Prijímateľovi (ZSSK, a.s.) NFP v skladbe:

 • podiel Kohézneho fondu (KF) vo výške 85% z NFP; v nominálnej sume 63 610 028,88 €;
 • podiel Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) vo výške 15% z NFP, v nominálnej sume 11 225 299,22 €.

Celkové investičné náklady Projektu (bez DPH) sú vo výške 76 999 000,00 €, podiel ZSSK, a.s. predstavuje 2 163 671,90 € bez DPH.

Indikátory projektu

Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová hodnota

Príznak rizika

Relevancia
k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0237

Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave

počet

21,0000

Nie

PraN, UR

Súčet

P0350

Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave

počet

6 640 482,0000

Áno

N/A

Súčet za kategóriu regiónov, potom maximum

Miesto realizácie projektu

 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj

Mapa projektu

Čas realizácie Projektu

 • Hlavná aktivita bude realizovaná počas 41 mesiacov:
  • Začiatok realizácie hlavnej aktivity (Obstaranie mobilných ŽKV – DMJ): 11/2017
  • Ukončenie realizácie hlavnej aktivity (Obstaranie mobilných ŽKV – DMJ): 03/2021

Požiadavky na nové ŽKV

 • moderný, účelný a príjemný vzhľad;
 • osvetlenie – úsporné svietidlá s moderným dizajnom;
 • jedno multifunkčné oddelenie s vyhradenými priestormi pre osoby s obmedzenou mobilitou, pre invalidné vozíky, kočíky a bicykle;
 • WC s uzavretým odpadovým systémom, sušičom rúk;
 • vonkajší i vnútorný kamerový systém;
 • akusticko-optický informačný a komunikačný systém;
 • bezbariérový prístup;
 • centrálne ovládanie dverí s blokovacím systémom;
 • wi-fi;
 • zásuvky pre napájanie prenosných PC a mobilov;
 • systém automatického počítania cestujúcich snímačom osôb a vyhodnocovacou jednotkou;

 

Aktuálny stav realizácie hlavnej aktivity projektu

Stav k

Počet zhotovených stavieb hrubej skrine DMJ

                        Počet dodaných DMJ

31. 05. 2019

7 ks (pre DMJ 861.0)

2 ks (DMJ 861.0)

Fotodokumentácia

 
 

 
 

Informácie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na:

Posledný dátum aktualizácie: 7. 6. 2019

^ Hore