Predstavenstvo

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti. Má 3 členov. Valné zhromaždenie menuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. 

Predsedom Predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. je Mgr. Filip Hlubocký, podpredsedom predstavenstva Dipl.-Ing. Patrik Horný a členom predstavenstva Ing. Karol Martinček.

Súvisiace články

Kontakt: 

Tajomník kancelárie Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Mgr. Ľubica SZABOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362
e-mail: Szabova.Lubica@remove-this.slovakrail.sk

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Mgr. Filip HLUBOCKÝ

Dipl.-Ing. Patrik HORNÝ

Ing. Karol MARTINČEK

predseda Predstavenstva 
a generálny riaditeľ
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

podpredseda Predstavenstva
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

člen Predstavenstva
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.