Dozorná rada

Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Má 6 členov.

Súvisiace články

Kontakt:

Kancelária generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
tajomníčka Kancelárie generálneho riaditeľa
Mgr. Ľubica SZABOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362 

Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Ing. Peter BARTALOS

predseda
Dozornej rady
Železničnej spoločnosti
Slovensko a.s.

Mgr. Ladislava
CENGELOVÁ

podpredseda
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Ing. Ivan ČERNEGA

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Peter CIBULA, Mgmt.

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Peter DUBOVSKÝ

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Jozef HLAVATÝ

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.