Úsek údržby

Ing. Jozef Peško
riaditeľ úseku údržby
Tupého 4
813 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 2771
e-mail: zsskuu@remove-this.slovakrail.sk

Súvisiace články

Úsek údržby zabezpečuje potrebný počet prevádzkyschopných železničných dráhových vozidiel (ŽKV) na pokrytie GVD a turnusovej potreby podľa požiadaviek úseku prevádzky. Pripravuje a zabezpečuje vlakové súpravy v obehoch po stránke technickej a hygienickej údržby (THÚ). Prostredníctvom výkonných zamestnancov zabezpečuje technické výkony súvisiace s prevádzkou vlakov a vozňov (technické prehliadky, skúšky bŕzd, preberanie a odovzdávanie vozňov, atď.), zabezpečuje vykonávanie bežných opráv ŽKV s a bez odvesenia a ľahkých neplánovaných opráv s odvesením. Zabezpečuje zber prvotných údajov o realizovaných výkonoch údržby a opráv ŽKV. Zodpovedá za správu a inventarizáciu prideleného majetku. Pripravuje podklady pre operatívne plánovanie opráv a THÚ ŽKV.
Ďalej útvar zabezpečuje technickú a technologickú podporu pre realizáciu procesov údržby a opráv ŽKV, technicko-technologickú podporu (servis, údržbu a opravy strojov a zariadení potrebných pre údržbu a opravy ŽKV) pre výkonné pracoviská, vypracováva technológie, metodiky, tvorbu a aktualizáciu zborníkov noriem spotreby práce.

Úsek údržby je zložený z organizačných útvarov: 

  • sekcia údržby a opráv
  • sekcia technická a technologická

Sekcia údržby a opráv riadi svoje základné pracoviská: strediská prehliadok a opráv, rušňové depá a opravovne vozňov.

Dátum poslednej aktualizácie: 02.01.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.