ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Úsek služieb

Úsek služieb spravuje vlastný i prenajatý nehnuteľný majetok spoločnosti a zariadení priamo súvisiacich s týmto majetkom, vedie evidenciu zvereného majetku a súvisiacich zmlúv, obstaráva požadované tovary, služby a práce (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) pre organizačné jednotky celej spoločnosti v požadovanej kvalite, množstve a čase.

Úsek služieb je zložený z organizačných útvarov:

  • sekcia manažmentu nehnuteľností
  • sekcia logistiky
  • sekcia obstarávania a nákupu

Kontakt

riaditeľ úseku služieb: Ing. Radoslav Štefánek
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 5379
e-mail: zsskus@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore