Úsek služieb

Súvisiace články

riaditeľ úseku služieb: Ing. Radoslav Štefánek
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 5656
e-mail: zsskus@remove-this.slovakrail.sk

Úsek služieb spravuje vlastný i prenajatý nehnuteľný majetok spoločnosti a zariadení priamo súvisiacich s týmto majetkom, vedie evidenciu zvereného majetku a súvisiacich zmlúv, obstaráva požadované tovary, služby a práce (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) pre organizačné jednotky celej spoločnosti v požadovanej kvalite, množstve a čase.

Úsek služieb je zložený z organizačných útvarov: 

● sekcia manažmentu nehnuteľností
● sekcia logistiky
● sekcia obstarávania a nákupu

Dátum poslednej aktualizácie: 31.03.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.