Úsek prevádzky

Riaditeľ úseku prevádzky: Ing. Michal Vereš
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 2615
e-mail: zsskup@remove-this.slovakrail.sk

Súvisiace články

Úsek prevádzky zodpovedá za realizáciu hlavných (prevádzkových) procesov v spoločnosti. Na základe objednávky Úseku obchodu zabezpečuje plynulú a bezpečnú prepravu osôb. Pre bezpečné a kvalitne plnenie grafikonu vlakovej dopravy vypracováva plány radenie a obehov osobných vozňov, hnacích vozidiel, plánuje výkony vlakových a rušňových čiat. Pre zvyšovanie úrovne osobnej železničnej dopravy definuje rozvojovú stratégiu železničných koľajových vozidiel v podmienkach spoločnosti. Zodpovedá za plánovanie a prípravu železničných koľajových vozidiel na realizáciu prepravy. Vykonáva neustály dozor nad priebehom osobnej dopravy, analyzuje kvalitu prevádzkovej práce. Sleduje technický stav železničných koľajových vozidiel, zabezpečuje potrebný počet prevádzkyschopných hnacích vozidiel a osobných vozňov, čistenie, údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel. 

Úsek prevádzky je zložený z organizačných útvarov: 

● oddelenie kvality prevádzky
● sekcia prípravy prevádzky
● sekcia riadenia prevádzky
 
Základnými pracoviskami, ktoré realizujú a zabezpečujú osobnú dopravu, sú strediská prevádzky.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia