Úsek obchodu

riaditeľ úseku obchodu: Ing. Karol Martinček
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 2299 
e-mail: zsskuo@remove-this.slovakrail.sk

Súvisiace články

Úsek obchodu zodpovedá za realizáciu hlavných (obchodných) procesov v spoločnosti. V nadväznosti na stratégiu spoločnosti zodpovedá za definovanie a plnenie obchodnej stratégie spoločnosti a marketingového plánu.

Zabezpečuje prípravu a uzatváranie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme so štátom a vyššími územnými celkami. Pre plnenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme plánuje rozsah osobnej dopravy, kapacitu a kvalitu vlakov, tvorbu cestovného poriadku a vypracovanie taríf a prepravných podmienok. Prostredníctvom zvolených distribučných kanálov (vlastných i externých) realizuje predaj cestovných dokladov. Pozornosť, v záujme neustáleho zvyšovania kultúry cestovania v osobnej preprave, venuje rozvoju a rozširovaniu poradenských služieb zákazníkom, komerčných ponúk mimoriadnych prepráv, vývoju a ponuke nových produktov a ďalších zákazníckych služieb. Plánuje a pripravuje predajný personál.

Úsek ďalej zodpovedá za kontrolu dodržiavania prepravných a tarifných podmienok výkon, za zúčtovanie a kontrolu vo vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej preprave. Kontroluje odúčtovanie podielu spoločnosti na medzinárodnej osobnej preprave, zabezpečuje odúčtovania výkonov osobných vozňov a podielu cudzích železničných prepravcov.

Úsek obchodu je zložený z organizačných útvarov: 

  • sekcia marketingu
  • sekcia služieb zákazníkom
  • sekcia odúčtovania tržieb železníc

Základné pracoviská pre predaj a poskytovanie informácii sú: centrá predaja, kontaktné centrum, centrum vlakového personálu.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 26.05.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.