Úsek ekonomiky a informačného manažmentu

Riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu: Dipl.-Ing. Patrik Horný
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7638
e-mail: zsskue@remove-this.slovakrail.sk

Súvisiace články

Úsek ekonomiky a informačného manažmentu zabezpečuje riadenie finančných tokov v spoločnosti, koordináciu spracovania a vyhodnocovania komplexného podnikateľského plánu a rozpisu vykonávacieho plánu, definuje základné princípy fungovania interného trhu, špecifikuje produkty vnútropodnikového trhu, vedie účtovníctvo spoločnosti v zmysle platnej legislatívy SR pre potreby riadenia a rozhodovania manažmentu spoločnosti, zabezpečuje kompletné mzdové služby pre zamestnancov spoločnosti vrátane zabezpečenia spolupráce s externými organizáciami a inštitúciami, spravuje a prevádzkuje informačné a komunikačné technológie (ICT), zabezpečuje dátovú a aplikačnú bezpečnosť spoločnosti a časť procesov a činností súvisiacich s alternatívnymi distribučnými kanálmi.

Úsek ekonomiky je zložený z organizačných útvarov: 

● sekcia účtovníctva a daní
● sekcia finančného riadenia
● sekcia controllingu
● sekcia informačných technológií
● sekcia digitalizácie a rozvoja systémov

Dátum poslednej aktualizácie: 30.06.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.