Riadenie spoločnosti

Systém riadenia a tvorba organizačnej štruktúry v Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. vychádza z princípov procesného a projektového riadenia. Procesy v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. rozdelené na:

  • riadiace
  • hlavné
  • podporné

Prvú úroveň riadenia tvoria úseky. Generálny riaditeľ koordinuje činnosť úsekov. Úsek generálneho riaditeľa riadi generálny riaditeľ a člení sa na odbory. Úseky obchodu, prevádzky, ekonomiky, služieb a údržby sú riadené riaditeľmi úsekov a členia sa na sekcie.
Druhú úroveň riadenia tvoria odbory a sekcie, ktoré riadi riaditeľ odboru resp. riaditeľ sekcie. Odbory sa môžu členiť na oddelenia. Sekcie sa môžu členiť na oddelenia, správy alebo regionálne pracoviská.

Tretiu úroveň riadenia tvoria správy a oddelenia. Správy riadia prednostovia správ. Oddelenia riadia vedúci oddelenia. 
Spoločnosť sa organizačne člení na: 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.07.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.