Etický kódex

Dôležitým komunikačným štandardom Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) je Etický kódex, ktorý sa interne týka nielen zamestnancov ZSSK, ale aj  spoločnosti ako celku  a jej zamestnancov vo vzťahu k zákazníkom, obchodným partnerom, dodávateľom a verejnosti. 

Súvisiace články

Predstavuje súhrn etických princípov, noriem a požiadaviek, ktoré sú záväzné, konkretizáciu etických hodnôt firmy, jej vízie a poslania. Hlavným cieľom Etického kódexu je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov. Prezentuje etiku a morálnosť ako súčasť firemnej kultúry a jej riadenia.

Dokumenty na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie: 30.12.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.