Bezpečnostné pravidlá ZSSR Slovakrail, Vlakvedúca, kontrola lístkov

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Bezpečnostné pravidlá využívania elektronických služieb Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

1. Zákazník (užívateľ elektronických služieb) je plne zodpovedný za ochranu zariadenia, ktoré využíva pre služby elektronického portálu a elektronických predajných služieb Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK), vrátane jeho softwarového vybavenia a dát v tomto zariadení, ako aj za kroky, ktoré v uvedených elektronických službách vykonáva.

2. Za zvolenie dostatočne bezpečných prihlasovacích údajov potrebných pre prístup k elektronickým službám ZSSK, ako aj za ich bezpečné uchovanie, nesie zodpovednosť výlučne zákazník (užívateľ elektronických služieb), ktorý si tieto údaje stanovil. ZSSK nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nedostatočným zabezpečením prístupových údajov zákazníka k elektronickým službám ZSSK, rovnako ani za škody spôsobené alebo súvisiace s chybami pri prenose, technickými poruchami, prerušením linky, interferenciami so zariadeniami spoločnosti poskytujúcej telekomunikačné služby alebo prevádzkovateľov súkromných sietí, resp. ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu.

3. ZSSK vyvíja maximálne úsilie pre zabezpečenie dát, ktoré sú dátovými sieťami prenášané medzi koncovým zariadením zákazníka (užívateľa služieb) a elektronickými službami samotnými, ale ZSSK nenesie žiadnu zodpovednosť pri zachytení alebo zneužití dát, ktoré sa vymieňajú medzi zariadením klienta a elektronickými službami ZSSK. Zodpovednosť za správnosť prenášaných údajov, zlyhanie hardvérového alebo softvérového vybavenia zákazníka nesie zákazník (užívateľ služieb). 

4. V prípade, že zákazník (užívateľ elektronických služieb) zistí zneužitie svojich prihlasovacích údajov potrebných pre používanie elektronických služieb ZSSK, je povinný obratom informovať o tejto skutočnosti ZSSK.

5. Akékoľvek užívanie elektronických služieb ZSSK mimo ich zamerania - účelu (napr. poskytovanie informácií, nákup cestovných dokladov, služby zákazníckeho konta atď.) nie je povolené a ZSSK za takéto konanie nenesie žiadnu zodpovednosť.

6. Užívaním elektronických služieb ZSSK poskytovaných verejnosti, zákazník (užívateľ) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito bezpečnostnými pravidlami a bude tieto služby využívať len v súlade s týmito bezpečnostnými pravidlami.

7. Pri používaní elektronických služieb ZSSK je zákazník (užívateľ) povinný konať tak, aby ZSSK ani tretím stranám nevznikla škoda.

8. Užívaním elektronických služieb sa zákazník (užívateľ) zaväzuje hlavne, že:

  • nebude zasahovať do obsahu a zabezpečenia elektronických služieb ZSSK,
  • nebude zasielať nevyžiadanú poštu ani iný škodlivý obsah, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ohroziť bezpečnosť ochrany dát alebo správnosť fungovania elektronických služieb ZSSK,
  • nebude sa usilovať o získanie neoprávneného prístupu k elektronickým službám ZSSK, jeho ľubovoľnej časti alebo k účtom iných užívateľov,
  • bude pri registrácii uvádzať len pravdivé údaje o svojej identite a kontaktných údajoch, ktoré bude pravidelne aktualizovať,
  • nepostúpi iným osobám svoje údaje potrebné k získaniu prístupu na svoj účet na prístup do elektronických služieb.

9. ZSSK si vyhradzuje právo na prerušenie poskytovania služieb vrátane platobných služieb v prípade údržby informačných systémov ZSSK, update softvéru alebo profylaktiky. V prípadoch, ak bude takéto prerušenie možné plánovať, bude takýto plánovaný zásah vhodným spôsobom oznámený na stránke www.slovakrail.sk.

^ Hore