Platnosť a vrátenie lístkov na prípojné autobusy

Možnosti zakúpenia

Platnosť

  • lístok platí v autobuse, na ktorý bol zakúpený

Možnosti vrátenia a odškodnenia

  • lístok zakúpený v pokladnici je možné vrátiť v pokladnici s KVC do 30 minút pred pravidelným odchodom autobusu so stornom 10 % (suma nižšia ako 1 € sa nevracia)
  • vrátenie lístka pre zavinenie dopravcu (ZSSK) je bez storna
  • možnosti odškodnenia v prípade, že z viny dopravcu nemôžete docestovať do cieľa cesty posledným spojením, zobrazíte kliknutím

Uvedené informácie o platnosti, vrátení a možnostiach odškodnenia sa týkajú lístkov na samotný autobusový prípoj. Informácie o platnosti, vrátení a odškodnení týkajúce sa lístkov na vlak InterCity (nie autobusového prípoja) zobrazíte kliknutím.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.